Kódex kánonického práva (CIC) hovorí o účasti veriaceho človeka na nedeľnej sv. omši toto: „V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši.“ (Kán. 1247) Okrem toho platí úprava, ktorú nájdeme v Katechizme katolíckej cirkvi (KKC), kde v bode 2181 čítame: „Nedeľná Eucharistia je základom celého kresťanského konania a potvrdzuje ho. Preto veriaci sú povinní zúčastniť sa na slávení Eucharistie v prikázaných dňoch, ak len nie sú ospravedlnení z vážneho dôvodu.

    V súčasnosti sa celý svet zmieta pod vplyvom nákazy Korona vírusu. Slovensko nie je výnimkou. Nedávno krízový štáb požiadal Konferenciu biskupov Slovenska, aby nariadila zrušenie akýchkoľvek liturgických slávení v našich kostoloch, okrem toho, čo je nevyhnutné (pohreb). Na Slovensku vznikla situácia, podľa ktorej veriaci zostávajú bez priamej účasti na slávení Eucharistie. Ide teda o vážne dôvody, ktoré hatia účasť kresťana na liturgickom slávení. Nikto z nás túto situáciu priamo ovplyvniť nemôže. Preto, keď sa veriaci nezúčastňujú na bohoslužbách v prikázané dni, nedopúšťajú sa hriechu. Naše médiá, ako sú TV Lux, Rádio Lumen, rozšírili svoju programovú ponuku a vysielajú sv. omše v rôznom čase. Aj keď nejde o priamu účasť na sv. omši, aj tak majú veriaci možnosť využiť tieto možnosti, aby prenosy zo sv. omší sledovali. Je dôležité, aby vykonali úkon duchovného sv. prijímania, ktorého text sa nachádza na internete a aj na webovej stránke našej farnosti. Okrem toho majú veriaci možnosť modliť sa aj modlitbu posv. ruženca, prípadne pobožnosť krížovej cesty, ktoré vyššie uvedené médiá tak isto ponúkajú. Neúčasť na sv. omši môže byť frustrujúca. No na druhej strane máme možnosť vnútornejšie, intímnejšie a vernejšie sa spojiť s trpiacim Spasiteľom. Učíme sa pokore a trpezlivosti.

    Modlime sa za ľudí, ktorí sú postihnutí vírusom, za disciplinované správanie ľudí na celom svete a za to, aby sa tento núdzový stav čím skôr skončil. Vnútorne sa spojme s postavami z Evanjelia, ktoré čakajú príchod Ženícha. Prosím, aby sme sa vzájomne podporovali a utvrdzovali vo viere v Ježiša Krista, ktorý trpel, bol ukrižovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych. Zároveň uisťujem veriacich našej farnosti, že úmysly sv. omší sa priebežne slúžia tak, ako sú v oznamoch.

Štefan Vitko, farár

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.3654-21/90639387_489160048639532_2528444850563448832_n.m4a/AUD-20200321-WA0002.m4a?_nc_cat=111&_nc_sid=7272a8&_nc_oc=AQk0-F5s4zYCSYqwfh92eX4Lec9e0IO9AdqWnhZNOVG-5rPbHW-N3fs7TAyFszczHF4&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=1dadcdbc3628b03483e0124d393632a8&oe=5E79002C&dl=1&fbclid=IwAR2gKYw1pE_pc4WeuvEIyVqEFYGNLJ1zK_mzPPqhH_nCTWGR7fXlZ1P3W8s

TOPlist

Rímskokatolícky farský úrad vo Svite spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.