Farská vedomostná súťaž

 

   Pripravili sme pre Vás vedomostnú súťaž, ktorá bude prebiehať počas nasledujúcich 9 mesiacov. Otázky sú čerpané zo Svätého písma, z dokumentov Katolíckej cirkvi ako aj zo života Cirkvi ako takej. Súťažiaci budú odmenení zaujímavými a hodnotnými vecnými cenami. Cieľom súťaže je prebudiť u farníkov záujem o vedomosti týkajúce sa života viery.

Súťažné podmienky:

    Pre zaradenie do súťaže je potrebné odpovedať aspoň na jednu otázku v ktoromkoľvek súťažnom kole. Súťažných kôl bude spolu 9. Prvé súťažné kolo bude spustené v 1. nedeľu mesiaca marec 2015, posledné v 1. nedeľu mesiaca november 2015. Prvou nedeľou je podľa všeobecnej dohody nedeľa po 1. piatku.

    Za každú správnu odpoveď v súťaži súťažiaci získa jeden bod. Počet bodov, ktoré jednotliví súťažiaci získali v tom ktorom kole bude uverejnený až na konci súťaže. Body z jednotlivých súťažných kôl sa budú spočítavať a víťazom sa stane súťažiaci, ktorý po sčítaní všetkých bodov získa najväčší počet bodov.

    Správne odpovede z jednotlivých súťažných kôl budú uverejnené pri spustení nového súťažného kola (v 1. nedeľu toho ktorého mesiaca), a to na tejto webovej stránke.

    Na súťažné otázky je možné odpovedať do poslednej nedele toho ktorého mesiaca a to dvoma formami:
- prostredníctvom formulára uverejneného na tejto webovej stránke farnosti Svit
- písomne, vhodením obálky s odpoveďami do označenej škatule umiestnenej v zadnej časti oboch kostolov. Odpovede musia byť označené menom, priezviskom, kontaktným telefónnym číslom alebo mailovou adresou, resp. poštovou adresou súťažiaceho.

    Účastník súťaže je pre správnu identifikáciu súťažiaceho povinný v každom súťažnom kole uviesť svoje kontaktné údaje rovnakým spôsobom. Tieto údaje budú použité len pre účely identifikácie účastníka a pre vyhodnotenie súťaže a nebudú poskytnuté tretím osobám.

    Súťažné otázky budú okrem webovej stránky k dispozícii aj v papierovej podobe v zadnej časti oboch kostolov.

    Vyhodnotenie celej súťaže bude v 1. adventnú nedeľu 2015. O výsledkoch súťaže budú súťažiaci oboznámení prostredníctvom mailu, na tejto webovej stránke a vo farských oznamoch (+ na nástenkách kostolov).

 

 

A máme tu vyhodnotenie:

 

Poradie a meno

1. Mária Kičurová

2. Monika Polovková

3. František Živčák  

4. Dominika Bachledová

5. Mária Hudáková    

6. Ľubica Košťálová  

7. Ľudmila Matúšová 

8. Ján Heldák           

9. Mgr. Oľga Rusyniaková

10. Margita Gjacková

11. František Budzák

12. Mária Hrkeľová   

13. Eva Procházková

14. Mária Kicová      

15. Žofia Žembová   

16. Simona Talarčíková

17. Šimon Porada    

18. Zuzana Pristáčová

19. Darina Havašová  

20. Maroš Kováč       

21. Ján a Katka Hradiskí

22. Lucia Gancarčíková

23. Anna Schwabová  

24. Anna Živčáková   

25. Irma Mária Danieliszová 

26. Anna Voščeková

27. Ján Babčák       

28. Tomáš Ludvik    

29. Vladimír Osvald 

30. Katarína Tropová

31. Anton Hajovský

32. Andrea Ivančáková

33. Soňa Ivančáková

34. ŠK                    

35. Ján Eliaš           

Počet bodov (spolu)

81,5

80,5

75,75

74,75

73,25

72,6

72,25

70,75

70

68,75

68,5

68,25

66,76

66,25

66,25

56,51

51,25

32

23,5

18,5

17

16,75

16

14

10,33

9,5

9

9

9

8,5

8

7

7

7

2

Výhercom srdečne blahoželáme! O odmenení budú informovaní na tejto stránke a prostredníctvom mailovej adresy.

 

Správne odpovede:

1. súťažné kolo

1. Ako sa v nazývajú tri obdobia pred 1. sľubmi v reholi?

kandidatúra, postulát, noviciát

2. Ako sa volali traja Jóbovi priatelia, ktorí ho prišli navštíviť?

Elifaz, Bildad, Sofar

3. Kto bol Sílas?

Pavlov spolupracovník

4. Ako sa volali dvaja ľudia v Starom zákone, ktorí nezomreli, ale boli vzatí do neba?

Eliáš, Henoch

5. Kedy bol Ján Pavol II. vyhlásený za svätého? (uveďte presný dátum)

27.4.2014

6. Uveďte aspoň jedného z patrónov misií.

sv. František Xaverský, sv. Terézia z Lisieux

7. Prečo sa blahoslavený Edmund Bojanowski nestal kňazom?

pre zdravotné problémy

8. Ktorý sudca zo Starého zákona zabil svoju dcéru a prečo?

sudca Jefte - sľúbil Bohu obetovať prvého, kto mu príde v ústrety

9. Doplňte citát zo Svätého písma: „.................. ťažko vojde do nebeského kráľovstva“.

Bohatý ťažko ...

10. Komu je adresovaný Jakubov list?

dvanástim kmeňom v diaspore

 

 

2. súťažné kolo

1. Kto povedal komu:

„Viem, kto si: Boží Svätý.“

- človek posadnutý nečistým duchom; Ježišovi

2. Kto povedal komu:

„Pane, nezapočítaj im tento hriech.“

- Sv. Štefan; Bohu

3. Kto povedal komu:

„Vy ostaňte tu s oslom; ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám.“

- Abrahám ; svojim sluhom

4. Kto povedal komu:

„Ako žiješ, môj pane, ja som tá žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k Pánovi. O tohto chlapčeka som prosila a Pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala.“

- Anna; Hélimu

5. Kto povedal komu:

„Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!?“

- Ján Krstiteľ; farizejom a saducejom

6. Ako znejú novoupravené 4. a 5. tajomstvá radostného ruženca?

- 4. Ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala 5. Ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.

7. Kto boli esséni?

- Horliví Židia, ktorí sa rozhodli oddeliť od skazenosti nábožných vodcov na púšť. Dôsledne dodržiavali Zákon, pripisovali veľký význam čistote a neuznávali jeruzalemský chrám.

8. Aký je preklad mena mesta Jeruzalem.

– Mesto pokoja

9. Čo je to terebint?

- strom, druh duba

10. Kto bol prvý svätý?

- kajúci lotor, ktorému sám Kristus prisľúbil nebo, podľa tradície sa volal Dismas.

 

3. súťažné kolo

1. Vo Svätom Písme sa na istom mieste píše, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a na inom, že bol vzkriesený. Aký je v tom rozdiel?

- v podstate je to to isté, ale v prvom prípade kladieme dôraz na Ježišovu božskú moc a v druhom prípade akcentujeme činnosť nebeského Otca.

2. Čo ľudia vyčítali bl. Edmundovi Bojanowskemu?

– že ako muž, laik zakladal ženské kláštory.

3. Kto je autorom knihy Kazateľ?

- hoci sa uvádza ako autor Šalamún, je autor neznámy

4. Ježiš Kristus má božskú i ľudskú prirodzenosť. Stal sa človekom, ale neprestal byť Bohom. V ktorom okamihu nadobudol prirodzenosť božskú a kedy ľudskú?

- božskú prirodzenosť vlastní od večnosti a ľudskú nadobudol pri Vtelení.

5. Ktorý úryvok zo Sv. Písma nepriamo potvrdzuje učenie Cirkvi o očistci?

- Mt 12,32b: Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.

6. Ktorý prorok zjedol zvitok?

- Ezechiel.

7. Čo je prekážkou prijatia Božej milosti?

- hriech.

8. Akým menom volá Ježiš sám seba najčastejšie?

– Syn človeka.

9. Ktoré mená nesú tento význam: a)„palma“ b) „Boh je môj sudca“ c) „ovečka“ d) „otec množstva“?

– a) Tamar b)Daniel c)Ráchel d) Abrahám

10. Pri akej príležitosti mohol veľkňaz vojsť do veľsvätyne?

– v Deň zmierenia.

 

4. súťažné kolo

1. Čo symbolizuje cingulum?

- sľub čistoty, chudoby a poslušnosti

2. V akom vzťahu sú Ježišova božská a ľudská vôľa?

- Jeho ľudská vôľa je podriadená tej božskej

3. Z ktorej kňazskej triedy pochádzal kňaz Zachariáš (otec Jána Krstiteľa)?

- z Abiášovej

4. Koho Pavol poveril organizáciou cirkvi na Kréte?

- Títa

5. Ako bl. sestra Zdenka Shellingová pomohla utiecť väznenému kňazovi Štefanovi Koštialovi?

– tak, že strážnikovi namiešala do pohára s čajom uspávací prostriedok

6. Čo je to parúzia?

- opätovný príchod Krista v deň posledného súdu

7. Prečo Ježiš Kristus ako človek - v ľudskej prirodzenosti – poznal aj božské veci?

- pretože Jeho ľudská prirodzenosť je zjednotená so Slovom.

8. Prečo Boh stvoril svet?

- „Svet bol stvorený na Božiu slávu“

9. Kto bol predaný za 20 strieborných?

- Jozef

10. Ako sa ináč nazýva Hrnčiarovo pole v Novom zákone?

- Pole krvi

 

5. súťažné kolo

1. Ktorý izraelský kráľ zomrel pri požiari kráľovského paláca?

– Zambri

2. Ktoré dva aspekty zdôrazňuje Ježišovo veľkonočné tajomstvo?

– Svojou smrťou nás oslobodzuje od hriechu a svojím zmŕtvychvstaním nám otvára prístup k novému životu.

3. Čo vyjadruje fakt, že v Ježišovom hrobe sa našli iba položené plachty?

– Znamenajú, že Kristovo telo Božou mocou uniklo putám smrti a rozkladu.

4. V knihe Kráľov sa spomína Boží muž, ktorý prorokoval proti oltáru, na ktorom sa páchala modloslužba. Na ceste ho napadol a usmrtil lev, prečo?

– Neposlúchol Boha, ktorý mu kázal, aby nejedol a nepil a nevrátil sa tou istou cestou. Tento príkaz porušil, keď ho k sebe zavolal starý prorok a preto ho na ceste napadol lev, ktorý ho usmrtil.

5. Ktoré meno znamená „užitočný“?

– Onezim; gr. onézimos

6. Čo sa našlo okrem obilia vo vreciach Jozefových bratov?

– peniaze, v Benjamínovom strieborný pohár

7. V ktorej starozákonnej knihe vystupuje archanjel Gabriel?

– v knihe proroka Daniela

8. Kde zomrel Matúš?

– v Etiópii

9. Čo je úlohou diakonov?

(KKC 1570) Diakoni majú osobitným spôsobom účasť na Kristovom poslaní a na jeho milosti. Sviatosť posvätného stavu (1121) ich označuje znakom (charakterom), ktorý nemôže nik odstrániť a ktorý ich pripodobňuje Kristovi, ktorý sa stal „diakonom“ čiže služobníkom všetkých. Úlohou diakonov je okrem iného asistovať biskupovi a kňazom pri slávení Božích tajomstiev, predovšetkým Eucharistie, rozdávať ju, asistovať pri uzatváraní manželstva a požehnať ho, hlásať evanjelium a kázať, predsedať pri pohrebných obradoch a venovať sa rozličným charitatívnym službám.

10. K čomu sa zaväzuje kňaz?

– modliť sa breviár, zachovať čistotu a poslušnosť

 

6. súťažné kolo

1. Odkiaľ pochádzal Eliáš?

- z Tesby.

2. Ktorá kniha vo Svätom písme najviac hovorí o Jozefovi - pestúnovi Pána Ježiša?

– Evanjelium podľa Matúša.

3. Prečo Balámova oslica nechcela pokračovať v ceste?

– Pretože Pánov anjel sa mu postavil do cesty. Balám ho nevidel, ale oslica áno.

4. Čo znamená nápis MENE, TEKEL, UPHARSIN?

- Toto je teda písmo, ktoré je napísané: Mene, Tekel, Ufarsin. A toto je význam slov: Mene: Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec. Tekel: Odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. Peres (Ufarsin): Rozdelené je tvoje kráľovstvo a odovzdané Médom a Peržanom.“

5. Ktorý národ považuje za svojho predka Izmaela?

– Arabi.

6. Čo znamenalo pre Židov z Ježišovej doby slovo synagóga?

– Znamenalo jednak dom určený na štúdium Biblie a na modlitby, jednak spoločenstvo, ktoré sa tam stretávalo.

7. Ako sa volá spôsob písania Božieho mena spoluhláskami JHVH, ktoré sa nevyslovovali?

– Posvätný kvadriliterizmus.

8. Aký je symbol Neftaliho kmeňa?

– Laň.

9. Čo znamená pravda, že Ježiš sedí po pravici Otca?

– Znamená to, že sa aj s telom nachádza v Božej sláve, v ktorej ako Boh jestvoval pred všetkými vekmi.

10. Napíšte štyri podobenstvá z evanjelia, ktoré hovoria o službe odpustenia hriechov.

- podobenstvo o márnotratnom synovi, o stratenej ovci, o nemilosrdnom sluhovi a o stratenej drachme.

 

7. súťažné kolo

1. K čomu sa viaže sviatok Purim?

– Purim znamená „osud“ alebo „žreb“ , v tento deň si nepriateľ losom vybral, aby zničil Izraelitov, Pán ich však zachránil.

2. Na čo slúžili kedysi baziliky? (p. n. l.)

– Na súdy, obchodovanie alebo na miesta schôdzok a oddychu.

3. 2. augusta máme možnosť získať úplné odpustky pri návšteve farského kostola. Nebolo to však stále tak. Čo tento deň znamenal pri svojom vzniku a ktorý svätý sa oň zaslúžil?

– Zaslúžil sa oň sv. František z Assisi, ktorý požiadal pápeža, aby ľudia, ktorí nemohli putovať až do Ríma alebo do Svätej zeme mohli získať úplné odpustky navštívením kostolíka Svätej Márie Anjelskej čiže Porciunkule.

4. Čo je to morálne svedomie?

– Je to úsudok rozumu, ktorým človek poznáva morálnu akosť konkrétneho činu.

5. Prečo Jozefov otec a bratia mali faraónovi povedať, že sú chovateľmi oviec a dobytka?

– aby mohli zostať v kraji Gesen, každý pastier oviec je totižto u Egypťanov v opovrhnutí.( Gn 46, 31-34)

6. Aké je trvanie zmluvy medzi Bohom a Noemom?

- táto zmluva stále trvá a bude trvať, kým trvá svet.(Gn 9, 8-11) 

7. Odkedy Židia veria v posmrtný život?

 – Od Antiochovho prenasledovania (169-164 pred Kr.) (pozri Odkrývanie sveta Biblie 1) Už v knihe Daniel, ktorej dnešná podoba bola napísaná okolo roku 165 pred Kr. sa spomína viera v život po smrti. (Dan 12, 2)

8. Čo predpokladá morálne dobrý čin?

– Že je dobrý súčasne aj predmet, aj cieľ, aj okolnosti.

9. Aká bola bezprostredná príčina rozdelenia izraelského kráľovstva?

– Roboam odmietol uľahčiť ľuďom ich ťažký život, preto sa severné kmene vzbúrili.( 1Kr 12, 1-20)

10. Čo je to židovský sanhedrin?

– zhromaždenie, rada

 

8. súťažné kolo

1. Čo je peklo?

– stav definitívneho odlúčenia od Boha, absolútne „nie“ láske .

2. Čo znamená slovo čnosť?

– Čnosť je vnútorný postoj, pozitívny návyk, trvalá a pevná dispozícia konať dobro.

3. Ktoré čnosti nazývame teologálnymi čnosťami?

– teologálne čiže božské čnosti sú: viera, nádej a láska.

4. Relikvie ktorých svätých sa nachádzajú v kostole sv. Jozefa robotníka vo Svite?

– Sv. Mária Goretti, sv. Ján Pavol II., sv. Pius X. , bl. Edmund Bojanowski

5. Aké povolanie vykonával Mojžiš, keď utiekol z Egypta?

– Bol pastierom

6. Kto bol zakladateľom rehole kartuziánov?

– sv. Bruno

7. Aké dve prekážky stáli v Izraelitom ceste do zasľúbenej zeme?

– mesto Jericho a rieka Jordán

8. Ako sa volal prvý syn, ktorý prišiel na svet?

- Kain

9. Ktorej svätej udelil pápež Ján Pavol II. titul učiteľka Cirkvi?

– Terézii z Lisieux.

10. Kto a kedy vymyslel betlehem s postavičkami?

– sv. František z Assisi, v roku 1223

 

9. súťažné kolo

1. Ako sa volali sídla perzských kráľov (za čias kráľovnej Ester)?

– Súzy, Ekbatany.

2. Čo je stredobodom kostola, a čo označuje?

– oltár, označuje Pánov kríž, Pánov stôl.

3. Kto boli Hetejci (Chititi, Hatiti)?

– národ obývajúci krajinu Chitim – pôvodne názov pre obyvateľov Cypru, neskôr pre severné pobrežie Stredozemného mora.

4. Prečo sa kráľ Asuer nahneval na kráľovnú Vasti?

– pretože odmietla prísť na hostinu, keď ju dal zavolať.

5. Ako zomrel Eleazar, zvaný Hauran?

- v bitke pri Betzachare sa obetoval; vyrazil proti jazdcovi na slonovi v domnienke, že je to kráľ a bodol slona odspodu mečom, slon spadol naňho a usmrtil ho.

6. Kde a ako má byť v kostoloch umiestnený svätostánok?

– na veľmi dôstojnom mieste a čo najúctyhodnejšie.

7. Čo znamená mašál?

– z hebrejského pôvodu znamená príslovie, prirovnanie alebo podobenstvo, slúži aj na označenie vešteckých alebo posmešných výrokov.

8. Ktorý svätý prial pápežovi smrť?

– Sv. Filip Neri, ktorý povedal pápežovi Klementovi VIII. : „Bodaj by Ťa zabili!“ … „ za vieru v Ježiša Krista“

9. Kto môže prijať sviatosť posvätného stavu?

– za diakona, kňaza alebo biskupa môže byť platne vysvätený muž, ktorý prijal katolícku vieru, bol v nej pokrstený a je Cirkvou povolaný na tento úrad.

10. Kedy sa autorita vykonáva oprávnene?

– len vtedy ak sa usiluje o spoločné dobro a ak na jeho dosiahnutie používa primerané prostriedky.