Kňazi vo farnosti

ThDr. Štefan Vitko, PhD.

farár

nar. 29.5.1964

ord. 16.6.1990

Mgr. Marek Ondra

kaplán

nar. 31.10.1979

ord. 21.6.2008

Mgr. Miroslav Rožek

kaplán

nar. 9.1.1977

ord. 16.6.2001

 

Z histórie

    Svit je relatívne mladé mesto, mladá farnosť. Nemôže sa popýšiť historickými pamiatkami ani gotickým či barokovým kostolom a v učebnici Vlastivedy bol vždy spomínaný iba v súvislosti s chemickým a textilným priemyslom, ktoré tu za onoho času prekvitali.  Aj keď pre mocipánov bol SVIT len Slovenskou Viskózovou Továrňou, ako sme sa dozvedeli pri pátraní po pôvode vzniku názvu nášho mesta, predsa SVITalo aj na poli duchovnom, hoci to mnohí nechceli vidieť. Zaslúžili sa o to kňazi, ktorí pôsobili vo Svite a v blízkom okolí a nemalou mierou ovplyvnili životy svitských veriacich a celej našej farnosti.

    Hneď od vzniku kolónie Svit sa veriaci začali snažiť o vlastnú farnosť, vlastný kostol. Aj sami zakladatelia mesta, Baťovci,  boli naklonení veriacim a počítali vo svojich plánoch aj s výstavbou kostola. Najprv Sviťania patrili k farnosti Poprad – Veľká, ktorej správcom od roku 1911-1946 bol dekan ALEXANDER BOHARCZIK (*21.12.1869, + 26.10.1956), veriaci však chodili aj do Batizoviec, kde im pán farár JÁN HATIAR (*17.6. 1865, + 6.11. 1944) aj vysluhoval sviatosti. S pastoráciou tiež vypomáhali kapláni pôsobiaci vo Veľkej a v Batizovciach JÁN PRNO (*30.6.1913, + 24.2.1989) a FRANTIŠEK ŠOFRANKO (* 19.10. 1914, + 3.12. 1973).

    Prvým kňazom, ktorý pôsobil vo Svite  a tu mu bol aj pridelený byt (vilka na Sládkovičovej ulici), bol pán farár vdp. LADISLAV HÁGOVSKÝ (* 16.10. 1915, + 2.1. 1986). 15. marca 1946 bola zriadená expozitúra farnosti Veľká vo Svite  a vdp. Hágovský bol jej správcom. V garáži jeho vilky každý deň slúžil sväté omše, v nedeľu a vo sviatky boli sväté omše v kine. Duchovný život v meste vtedy prekvital a zdalo sa, že nič nebráni ani stavbe kostola. No po februári  s prívlastkom „víťazný“  v roku 1948 sa začala snaha vytvoriť zo Svitu komunistické ateistické priemyselné mestečko a podnikli sa pre to veľmi tvrdé kroky. Pán farár bol v roku 1950 zatknutý a v roku 1951 odsúdený za vyzvedačstvo a velezradu  na 18 rokov odňatia slobody, finančnú pokutu 20.000 Kčs, tiež ku konfiškácii jeho majetku a strate občianskych práv (tento rozsudok bol zrušený až v roku 1990). Takmer 10 rokov strávil v rôznych väzniciach, v roku 1960 bol po prezidentovej amnestii prepustený a do roku 1968 pracoval ako robotník. Až v roku 1968 sa mohol vrátiť k pastoračnej činnosti ako farský administrátor v Spišskej Sobote.  Potom pôsobil ešte v Žakovciach a v Novoti, kde aj zomrel.

    Po zatknutí pána farára Hagovského sa o veriacich zo Svitu staral vdp. MARTIN MIKULEC (* 9.11.1919, + 14.12.2005 ), ktorý bol kaplánom vo Veľkej od roku 1947-1953. Po preložení do Tatier v r. 1953 ho postihol rovnako smutný osud ako vdp. Hagovského. Tiež bol nespravodlivo odsúdený a uväznený takmer na 10 rokov a po amnestii v roku 1962 zamestnaný ako robotník. Až v roku 1967 pôsobil znova ako kaplán v Dolnom Kubíne.

    Až do 19.4.1968, kedy bola oficiálne uznaná (erigovaná) farnosť Svit, veriacich zo Svitu spravovali farári z Batizoviec vdp. JOZEF HOLLÝ (*22.11.1914, + 8.11.1986) v Batizovciach v rokoch 1944-1960, vdp. IGNÁC ŽEMBA (* 26.4. 1917, + 7.8. 1992) administrátor v Batizovciach od roku 1960 do roku 1978. Obidvaja títo kňazi robili čo sa dalo aj pre Sviťanov a pamätníci by o tom vedeli určite veľa rozprávať.

    Po erigovaní našej farnosti sa veriaci našej farnosti snažili, aby sa naším farárom stal opäť vdp. Hagovský, toto nebolo umožnené, a tak bol za správcu farnosti menovaný vdp. LADISLAV MEITNER. Toho však čoskoro odvolali, a tak sväté omše slúžili gréckokatolícky pán farár Baláž, alebo kaplán z Popradu vdp. Lapšanský. Toto trvalo niekoľko mesiacov, ale ako sa vyjadrila pamätníčka pani Jana Vargová: „Ani jedna nedeľa neostala bez svätej omše.“ Nakoniec od 1.12. 1968 bol do Svitu pridelený vdp. JÁN BOČKAJ (* 23.9.1925, + 27.11.2003), ktorého pôsobenie  bolo tiež veľmi aktívne a osobitne mu záležalo aj na stavbe kostola. Za svoje aktivity si vytrpel mnoho príkorí a ponížení a v roku 1972 ho preložili do Spišskej Starej Vsi. Ešte za pána farára Bočkaja zakázali bohoslužby v kine  a bol schválený návrh mocipánov, že sväté omše pre Sviťanov  budú v Lučivnej a v Batizovciach a správca farnosti bude bývať v Lučivnej. A tak náš ďalší kňaz vdp. MICHAL MIKULA (nar. 7.9.1940) býval v Lučivnej a slúžil sväté omše pre Sviťanov v rokoch 1972-1976. Takisto ďalší kňazi pre Svit vdp. PAVEL MAJZEL (nar. 6.6. 1938) – vo Svite 1976- 1980, Mons. Doc. ThDr. JOZEF JARAB, PhD (nar. 23.2.1947) vo Svite - Lučivnej 1980-1984 a vdp. MILAN HVIZDOŠ (nar. 16.8. 1945) vo Svite 1984-1989  bývali v Lučivnej a slúžili sv. omše pre Svit. Aj títo kňazi urobili pre svitských veriacich mnoho a snažili sa aj o povolenie na výstavbu kostola.

    Taktiež nemožno zabudnúť ani na batizovského pána farára Mons. JÁNA MAGU, (* 28.9.1944, +2.1.1996), ktorý tam bol administrátor v rokoch 1979-1989 a aj on sa zapísal do sŕdc svitských veriacich, venoval sa hlavne mládeži, za jeho pôsobenia vznikol mládežnícky spevokol Tatrasong, ktorého členmi boli aj mladí zo Svitu.

    V roku 1989 prišli veľké politické zmeny a s nimi do Svitu akčný pán farár Mons. PETER FIDERMAK (nar. 27.6. 1947), ktorý tu „prišiel postaviť kostol“. Keďže nikto nevedel, ako dlho budú trvať  tieto politické zmeny a či sa plány postaviť kostol opäť nezmaria, Mons. Fidermak konal naozaj rýchlo. Vybavoval povolenia, peniaze, motivoval ľudí a aj sám vlastnoručne prispel k výstavbe kostola. Pán  farár Fidermak pôsobil vo Svite - Lučivnej v rokoch 1989 – 1996 a od roku 1996 je na misiách v Rusku, v súčasnosti v Kaliningrade. Okrem kostola a farskej budovy vo Svite sa za jeho pôsobenia postavil aj kostol v Podskalke, evanjelický kostol a v Lučivnej – kúpeľoch sa opravil malý kostolík. V roku 1995 bol za správcu farnosti Svit menovaný PaedDr. PETER PITONIAK (nar. 8.9.1970), ktorý tu predtým pôsobil ako kaplán.  V súčasnosti je správcom farnosti v Lučivnej.

    V roku 1996 sa naším farárom stal Mgr. JÁN ČUCHRAN (nar. 5.9. 1954), ktorý bol v našej farnosti 16 rokov. Za jeho pôsobenia sa vo Svite pokračovalo v rozbehnutých aktivitách, tiež vznikli nové spoločenstvá, stretnutia, hnutia, svoje miesto si našiel každý, od najmladších až po starších a chorých.

    Tieto aktivity sa mohli diať i vďaka kaplánom, ktorí pôsobili v našej farnosti, ktorých prehľad tiež uvádzame.

Meno

narodený

vo Svite

súčasnosť

Mgr. Ľubomír Zavacký

20.12.1962

1997-1999,

2005-2006

výpomocný duchovný Ružomberok

Mgr. Ľubomír Krett

15.6.1972

1.4.1999 – 1.12.1999

farár Slatviná

Mgr. Ladislav Hostinský

21.11.1958

1999-2000

výpomocný duchovný Liptovský Mikuláš

Mgr. Ján Rusnák

20.5.1971

2000-2002

farár Rajecká Lesná

PaedDr. Miroslav Slotka

13. 3. 1976

2000-2002

far. adm. Hniezdne

Mgr. Jozef Ferneza

4.9.1977

2002-2005

far. adm. Hranovnica

PaedDr. Patrik Ondáš

6.7.1978

2002-2004

far. adm. Vitanová

Mgr. Pavol Hucík

4.9.1975

2004-2006

far. adm. Bystrany

Mgr. Róbert Mores

13.10.1976

2006-2007

kaplán Toporec

Mgr. Milan Kačaljak

11.12. 1979

2006-2008

kaplán Žakovce

Mgr. Richard Jurík

11.12. 1977

2007-2009

far.adm. Čimhová

Mgr. Vincent Pollák

10.8.1982

2008-2012

kaplán Lipt. Lužná

Mgr. Ing. Martin Kakalej

5.7.1977

2009-2010

výpomocný duchovný a notár, Sp. Kapitula

Mgr. Jozef Gužiak

26.10.1978

2010-2012

far. adm. Šuňava

 

    Okrem nich u nás pastoračnú činnosť vykonávali aj dvaja kňazi na odpočinku - vdp. JÁN PETRUŠ (* 9.5.1921, + 26.12.2003) - od roku 1990 -   a vdp. ADOLF HRUBEC (*25.10.1922, + 4.9.2005) od r. 1991-1994, ktorí výrazne pomáhali pri pastorácii najmä pri pracovnej vyťaženosti pána farára Fidermaka, vdp. Petruš aj v ďalších rokoch, vždy bol ochotný ľudí vyspovedať či poradiť v rôznych otázkach. Vdp. Petruš je pochovaný na svitskom cintoríne.

    22. marca 1993 bolo vo Svite zriadené Katolícke biblické dielo a jeho riaditelia tiež vypomáhali s pastoráciou v našej farnosti. Prvým riaditeľom bol Mons. JÁN MAGA – od roku 1993 do 2.1. 1996, kedy náhle zomrel. Po jeho smrti bol za riaditeľa menovaný ThLic. JOZEF LEŠČINSKÝ (nar. 16.16.1955), ktorý ho spravoval do roku 1999. Od roku 1999 až do roku 2011 bol riaditeľom KBD ThDr. ThBibl. Lic. ANTON TYROL (nar. 4.1. 1960), v súčasnosti je generálnym vikárom v Spišskej Kapitule. Po jeho odchode bol do funkcie riaditeľa KBD menovaný ThLic. Mgr.  PETER NÁKAČKA (nar.12.7. 1982), v roku 2012 sa však KBD presťahovalo do Ružomberka.

    Aj z nášho mesta pochádzajú ľudia, ktorí sú povolaní do kňazskej služby . Ešte pred rokom 1989 bol za kňaza vysvätený Mgr. Jozef Gallovič, nar. 26.04.1961, ord. 1987, farár Trstín, trnavská arcidiecéza, po roku 1989 boli vysvätení títo kňazi pochádzajúci zo Svitu:

Mgr. MIROSLAV KOCÚR, ord. 1996, mimo pastorácie

Mgr. Ing. ANDREJ LEGUTKÝ,  nar. 24.3.1971, ord. 1999, farár vo Vrbove

Mgr. ŠTEFAN HOLUBKOVIČ, nar. 11.9.1975, ord. 2000, farský adm. Uloža a Vyšné Repaše

Mgr. Ing. ZDENKO MEZOVSKÝ, nar. 11.01.1974, ord. 2003, UPC pri Žilinskej univerzite

PaedDr. PETER HÁMOR, nar. 14.7.1978, ord. 2003, v službách Ordinariátu OS a PZ

Mgr. PETER PALUŠÁK, nar.19.6. 1979, ord.  2005, kaplán v Komárne

    Taktiež je potrebné spomenúť rehoľné  sestry, ktoré vykonávali službu v našej farnosti, boli to sestričky z rádu Školských sestier De Notre Dame a sestry z Kongregácie Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene počatej, ktoré tu pôsobia aj v súčasnosti. Ich prínos pre našu farnosť je tiež veľký. Služba v škole, v Charite, v kostole, na fare... Určite aj z našej farnosti vzišli aj povolania do rehoľného stavu, avšak nedopátrali sme sa ku všetkým menám, preto aj touto cestou prosím tých, ktorí tieto rehoľné sestry poznajú, aby nás s nimi oboznámili, aby sme sa o nich mohli zmieniť v budúcich vydaniach časopisu.

    Chcem vyjadriť veľkú úctu všetkým, ktorí sú spomínaní v tomto článku a zaslúžili sa o duchovný základ, rast a rozvoj našej farnosti.  Keďže som čerpala z rôznych prameňov, ktoré sa nie vždy zhodovali, je možné, že pamätníci postrehnú nedostatky či isté nepresnosti. Možno som niekoho v článku nespomenula, za čo sa ospravedlňujem. V každom prípade privítam všetky poznámky a pripomienky, taktiež spomienky na ďalších ľudí, ktorí ovplyvnili našu farnosť alebo z nej pochádzajú.

Mgr. Andrea Zalešíková,

časopis Svitanie

Použitá literatúra: Štefan Holubkovič: Dejiny farnosti Svit

                           Schematizmus Spišskej diecézy

                           Časopis Svitanie – 20. výročie konsekrácie kostola

                            Farská kronika