Lectio Divina

sa koná každý druhý štvrtok po večernej sv. omši. Spoločne meditujeme nad Božím slovom. Toto stretnutie bude počas zimných mesiacov na farskom úrade.

Všetci ste srdečne pozvaní!

 

 

 


LECTIO DIVINA TROCHA INÁČ

    Starobylú metódu modlitbového čítania Svätého písma tzv. Lectio divina, určite netreba predstavovať. Dejiny biblickej spirituality poznajú však viacero odtieňov tejto metódy. Medzi ne patrí aj lectio divina zdieľané v komunite a Lectio divina zo života. Obivdva spôsoby sa zrodili v benediktínskom prostredí a predstavujú cestu, ktorá vedie súčastne tak k Bohu, ako aj k členom spoločenstva. Táto cesta má viacero zástaviek.

 

Lectio divina zdieľané v komunite:

Prvá zástavka: Načúvanie nežnému dotyku Krista - Slova. Pomocou nasledovných krokov sa hľadá doslovný zmysel textu.

1. Jeden človek číta nahlas (dvakrát) úryvok z Biblie, kým ostatní pozorne počúvajú a rozmýšľajú, ktorý úsek oslovuje práve ich.

2. Ticho 2 - 3 minúty. Každý počúva a potichu si opakuje slovo, alebo vetu, ktorá ho oslovila.

3. Zdieľanie: Každý, kto chce sa podelí so slovom alebo vetou, ktorá ho oslovila. Ide tu o jednoduchý záver, nie o podrobné rozoberanie.

    Druhá zástavka: Kristus, Slovo, hovorí do srdca počúvajúceho. Tu sa hľadá obrazný zmysel textu, teda odpoveď na otázku, čo chce povedať Kristus práve mne.

4. Text sa číta opäť, číta ho však niekto iný.

5. Počas ticha (2 - 3 minúty) sa každý v duchu pýta: "V čom sa zmysel toho čítania dnes dotýka môjho života?"

6. Zdieľanie: Kto chce, stručne sa podelí so svojimi myšlienkami.

    Tretia zástavka: Hľadanie morálneho zmyslu textu, teda odpovede na otázku, k akému konkrétnemu skutku ma Kristus pozýva.

7. Text sa číta po tretíkrát. Opäť ho číta niekto iný.

8. Počas ticha (2 - 3 minúty) sa každý v duchu pýta: "Verím, že Boh odo mňa žiada dnes, tento týždeň to a to...?"

9. Zdieľanie. Členovia modlitbovej skupiny trochu podrobnejšie predstavia závery svojich úvah (Každý si všíma hlavne, čo hovoríten, kto sa nachádza po jeho pravici).

10. Po skončení zdieľania sa každý modlí za človeka po jeho pravici.

    Poznámka: Nemusia hovoriť všetci. Kto chce, môže sa namiesto zdieľania potichu modliť so spoločenstvom a svoju modlitbu ukončiť slovom "Amen".

 

Lectio zo života

    Ide o aplikovanie Lectio divina na moju vlastnú históriu spásy.

    Prvá zástavka: Načúvanie nežnému dotyku Krista - Slova.

1. Účastníci modlitbového stretnutia sa snažia upokojiť si myseľ a uvoľniť telo tým, že sa pohodlne usadia, pravidelne dýchajú, privrú oči...

2. Každý si pomaly premietne udalosti, obrazy, stretnutia, ktoré sa odohrali od začiatku duchovných svičení, obnovy, resp. za posledný mesiac, týždeň, doma, v práci, v škole...

    Druhá zástavka: Pomalé rozmýšľanie, uvažovanie (meditatio).

3. Každý sa zameria na jednu udalosť, ktorá bola pre neho v poslednom období dôležitá.

    a) Vybaví si v pamäti túto udalosť, pocity, ktoré prežíval, myšlienky, ktoré ho vtedy zamstnávali atď.

    b) všíma si, čo bolo v tejto situácii najvypuklejšie, či tam bol nejaký bod zlomu, niečo nepochopiteľné alebo niečo, čo vieslo svetlo do jeho žovota. Všíma si, či tam bolo niečo povzbudivé, zraňujúce,...

    c) pýta sa, akým spôsobom bol v tejto situácii prítomný Boh.

    Tretia zástavka: Premenenie sa v modlitbe (oratio).

4. Každý si vyberie slovo alebo vetu z Biblie, ktoré vystihujú jeho problém a rozpoloženie. Týmito slovami pozdvihne k Bohu v modlitbe danú udalosť a svoje vnútorné reakcie. Dovolí Bohu, aby to prijal ako dar a požehnal ich.

    Štvrtá zástavka: Prijatie Kristovho objatia: Tiché zotrvanie v Pánovej prítomnosti (contemplatio - kontemplácia).

5. Skupinka zotrvá nejaký čas v tichu.

    Piata zástavka: Zdieľanie prežitia Lectio divina s ostatnými (operatio - konanie, práca).

6. vedúci povolá skupinku naspäť do "komunity". Účastníci, ktoí sa doteraz zaoberali sebou samým, sa majú otvoriť spoločenstvu.

7. Všetci sa stručne podelia alebo sa krátko pomodlia.

 

(Nákačka P.: Lectio divina trocha ináč. in časopis: Svitanie. Svit, jún 2012, s. 8 - 9.)