Výstavba a posviacka kostola Sv. Jozefa Robotníka vo Svite

01.04.2013 20:25