Spojme sa v modlitbe

    Pán Ježiš hovorí: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18, 19)

    Chceme sa zvlášť v roku Sedembolestnej Panny Márie viac zjednotiť v modlitbe a naplniť tak tieto Ježišove slová. Preto rozbiehame túto novú modlitbovú aktivitu.

    Vpredu v kostole Sv. Jozefa Robotníka vo Svite pri soche Panny Márie sa nachádza vyznačená drevená skrinka, do ktorej je možné vhadzovať lístočky s úmyslami, za ktoré sa budeme modliť. Po prvej nedeli v mesiaci sa schránka vyprázdni, úmysly sa spíšu a zverejnia vyvesením na nástenky v kostole, na tejto farskej stránke a prečítajú sa na začiatku pobožnosti v druhú nedeľu v mesiaci. Odvtedy sa všetky spoločenstvá, keď sa stretnú na modlitbu, obetujú svoje modlitby a prosby na tieto úmysly. Od druhej nedele bude možné vhadzovať do schránky úmysly na ďalší mesiac.

Úmysly môžu mať takú istú formu, ako úmysly, za ktoré dávame slúžiť sv. omše.

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci JÚL 2019:

- za pokoj a jednotu v našom farskom spoločenstve
- za lídrov európskeho spoločenstva
- za pastoračné podujatia na úrovni diecézy a farnosti
- za tých, ktorí vedú Cirkev na rôznych úrovniach
- za úspešné nájdenie novej stálej práce pre syna Petra
- za Božiu ochranu študentky Petry na letnej brigáde v zahraničí
- za zdravie a Božie požehnanie pre Mirka a Jasmínku
- za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
- za vzťah Mareka a Janky
- za obrátenie Ladislava
- za prenasledovaných kresťanov na celom svete, aby nestratili vieru a nádej
- za zdravie, Božie požehnanie a ochranu nášho pána farára, pánov kaplánov a rehoľných sestričiek našej farnosti
- za celosvetový mier a pokoj
- za vybudovanie pevných základov viery v Boha
- za zdravie sestry Damiány
- za vytvorenie osobného vzťahu s Kristom, snahu o dokonalosť a svätosť života, aby sme neskĺzli z cesty za Ježišom
- za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre Mariána s manželkou
- poďakovanie Pánu Bohu za úspešné ukončenie letného semestra Jozefa
- za milosť poznania ako máme žiť, aby sme boli kresťanmi nielen do počtu, ale hlavne do kvality
- za ochranu, Božie požehnanie a zdravie rodiny Jozefa a Adriany
- za chvíle venované rodine, deťom, starým, chorým, opusteným, trpiacim, v ktorých plníme Božiu vôľu
- za to, aby sme vedeli nezištne poslúžiť, darovať bez očakávania vďačnosti, s vedomím že takto slúžime Kristovi
- za Božie požehnanie, ochranu a zdravie mladej rodiny Jozefa
- za živú a praktizovanú vieru našich dospelých detí
- za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu
- za Božie požehnanie, ochranu a zdravie rodiny Michala
- za vzťah Márie a Slavomíra
- za zdravie, posilnenie pamäte a dar múdrosti a sily pri absolvovaní záverečných skúšok pre Kristínku
- za Božie sprevádzanie a ochranu pred každým nebezpečenstvom na ceste okolo sveta pre Lukáša
- za milosť uzdravenia a zvládnutie všetkých problémov s dokončením domu pre brata Jozefa s rodinou
- za duše v očistci, aby uzreli Božiu tvár
- za posilnenie viery a milosť zdravia pre súrodencov Katarínu, Annu, Viliama a Jozefa s rodinami
- za všetky deti a mládež, aby po prázdninách mohli oddýchnutí pristúpiť k svojim povinnostiam
- za obrátenie hriešnikov
- za docenenie a prijatie ponuky Božieho milosrdenstva
- za požehnaný priebeh ďalšieho ročníka Univerzity tretieho veku a Diecéznej školy viery, a za nekolidovanie termínov týchto dvoch obohacujúcich podujatí

* * * * *

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci JÚN 2019:

- za birmovancov
- za prvoprijímajúce deti
- za novokňazov
- za nášho biskupa Štefana
- za požehnanie našich pastoračných počinov
- za zdravie pre Petra, aby znovu videl, za psychickú vyrovnanosť pri znášaní zdravotných problémov a za silu pre jeho manželku
- za zdravie celej rodiny, za Božiu pomoc a ochranu pre deti a manžela
- za zdravie, Božie požehnanie a ochranu otca biskupa Štefana
- za úspešné ukončenie letného semestra Jozefa
- za otvorenie našich sŕdc Ježišovej láske
- za zdravie sestry Damiány
- za ochotu poslúžiť tým, ktorí to potrebujú, aj keď len drobnými prejavmi lásky, spolupatričnosti, pochopenia, obetavosti
- za Božie požehnanie, zdravie a ochranu manželov Anny a Mariána
- za múdrosť, aby sme vedeli, že o Pána sa môžeme oprieť v každom okamihu dňa
- za ochranu, zdravie a Božie požehnanie mladej rodiny - Jozefa, Kristíny a ich synčeka Jozefka
- za to, aby sme vedeli naše srdcia otvoriť Bohu a nechali sa formovať jeho milosťou, požehnaním a nekonečnou láskou
- za zdravie, ochranu a Božie požehnanie manželov Jozefa a Adriany
- za milosť, aby sme v dnešnom svete zostali čistými a úprimnými
- za otvorenie sŕdc pre pôsobenie Ducha Svätého
- za milosť, aby sme dobré skutky konali v skrytosti
- za zdravie, Božie požehnanie a silu pri nesení kríža pre Elenu
- za vzťah Márie a Slavomíra
- za spoločné pastoračné diela v našej farnosti
- za birmovancov, aby vo svojich srdciach pocítili Boží dotyk
- za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku
- za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach - vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach
- za Božie požehnanie rodiny brata Petra
- poďakovanie za narodenie malej Amálky
- za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve
- za kňazov v našej farnosti, aby mali otvorené srdcia pre potreby svojich veriacich
- za dar obrátenia pre Martina a uzdravenie jeho manželstva
- za dar vytrvalosti v modlitbe a v láske pre Mišku
- poďakovanie za šťastný pôrod Janky a dar života pre Terezku
- za duchovné i telesné zdravie pre našich kňazov Štefana, Marka a Jána
- za dar trpezlivosti pre Zuzku
- poďakovanie za naše rehoľné sestry a ich služby lásky vo farnosti
- za dar vytrvalosti v povolaní pre novokňazov
- za dar lásky pre manželov našej farnosti
- za dar múdrosti pre rodičov našej farnosti
- za dar viery pre deti našej farnosti
- za dielo cirkevnej materskej školy v našej farnosti
- za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu
- za Božie požehnanie, ochranu a zdravie rodiny Michala
- za živú a praktizovanú vieru našich dospelých detí
- za zdravie a Božiu pomoc pre Kristínku
- za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pri hľadaní stálej práce pre syna Petra
- za úplné uzdravenie Leyky a jej mamky
- za hojnosť Božích milostí a Božie požehnanie pre Katku v novej práci
- za vedenie Duchom Svätým pri prijímaní životných rozhodnutí
- za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre Petru
- za zdravie, silu a Božiu pomoc pre jubilantku Annu
- za hojnosť darov Ducha Svätého pre Stanku
- za obrátenie hriešnikov
- za docenenie a prijatie ponuky Božieho milosrdenstva
- za pokoj a mier na celom svete

* * * * *

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci MÁJ 2019:
- za prehĺbenie úcty a lásky k Panne Márii, našej Nebeskej Matke
- za nové povolania
- za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
- za birmovancov a ich rodiny
- za požehnanie našich farských podujatí
- poďakovanie za doterší priebeh liečby Natálky a prosba za jej úspešné ukončenie
- za uzdravenie Lukáška z ťažkej choroby a psychickú pomoc pre rodičov
- za uzdravenie manželského vzťahu Ľubka a Andrejky, za dar pokory pre nich
- za deti a rodičov navštevujúcich katechézy Dobrého pastiera
- za manželov a otcov našej farnosti, aby boli vzormi a ochrancami rodín
- za kňazov, aby boli Dobrými Pastiermi vo farnostiach
- poďakovanie za rehoľné sestry v našej farnosti
- za zdravie a Božie požehnanie pre Jasmínku a Mirka
- za zdravie a Božie požehnanie pre Janku a Mareka
- za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
- za obrátenie Ladislava, Mareka a Janky
- za zdravie, Božie požehnanie a ochranu jubilujúcej sestry Anny
- za dosiahnutie večnej radosti v nebi
- poďakovanie Pánovi, že sa o nás stará s veľkou láskou
- poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a vydarenom slávení Veľkonočných sviatkov
- za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre celú Jozefovu rodinu
- za dôverovanie Pánovi nielen vtedy, keď sa nám darí, ale aj vo chvíľach duchovnej prázdnoty
- za zriekanie sa egoizmu, sebalásky a za naplnenie našich sŕdc Božou prítomnosťou a Božou láskou
- za zdravie brata Mariána
- za celosvetový mier a pokoj
- za prejavenie štedrosti tak, že venujeme svoj čas tým, čo to potrebujú, svoj úsmev tým, čo sú smutní a utrápení
- za úspešné ukončenie letného semestra pre Jozefa
- za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre rodinu Michala
- za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre Jožku a jej rodinu
- za obrátenie bratov
- za rodinu brata Petra
- za zdravie, Božie požehnanie a silu pri nesení kríža pre Elenu
- za vzťah Márie a Slavomíra
- za šťastný pôrod pre Zuzanu
- za spoločné pastoračné diela v našej farnosti
- za birmovancov, aby vo svojich srdciach pocítili Boží dotyk
- za kňazov v našej farnosti, aby mali otvorené srdcia pre potreby svojich veriacich
- za nás veriacich, aby sme sa viac modlili na našich kňazov
- za obrátenie syna Martina a záchranu jeho duše
- za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Syna Petra pri hľadaní novej práce
- za psychické, fyzické a duchovné uzdravenie pre Katku
- za vhodnú prácu pre Katku
- za ochranu, zdravie, milosť a Božie požehnanie pre moje deti Martina a Luciu, za pomoc v ich vzťahu a uzdravenie

*  *  *  *  *

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci APRÍL 2019:

-    za birmovancov
-    za prvoprijímajúce deti
-    za dary Ducha pre novozvolenú hlavu štátu
-    za to, aby naša farnosť mala dostatok ľudí do rôznych služieb
-    za uzdravenie Ľubky a jej rodiny
-    za trpezlivosť a silu niesť kríž pre starú mamu, pre Darinu, Zuzku
-    za požehnanie druhého dieťaťa pre manželov Moniku a Michala
-    za zvládnutie náročných vyšetrení pre Michala
-    za našich kňazov, aby im Pán Ježiš bol veľmi blízko
-    za oslobodenie syna zo závislosti od počítača a hier
-    za naplnenie mysle Pánovou prítomnosťou a srdca Pánovým slovom
-    prosím o silu milovať všetkých ľudí bez podmienok
-    Pane Ježišu, prosím premeň svojím slovom a láskou naše srdcia
-    za úspešný neurochirurgický zákrok pre brata Mariána
-    za túžbu, aby sme siahali častejšie po pokrme pre naše duše
-    za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre Mariána s manželkou
-    prosím o vytrvalé kráčanie každý deň, Pane, za Tebou po ceste dobra, obety a milosrdenstva
-    za posilnenie viery a vytrvalosti v modlitbách v našej farnosti Svit
-    poďakovanie za Ježišovu nekonečnú lásku a milosrdenstvo
-    za ochranu, zdravie a Božie požehnanie pre Jozefovu rodinu
-    za naplnenie Božieho slova v našich životoch skutkami
-    za Božie požehnanie, ochranu a zdravie rodiny Jozefa a Adriany
-    za vnímanie a porozumenie evanjelií, ktorým sa nám Pán prihovára
-    za pomoc pri objavovaní nových ciest našej viery
-    za spoločné pastoračné diela našej farnosti
-    za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku
-    za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach - vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach...
-    za vzťah Márie a Slavomíra
-    za Božie požehnanie rodiny brata Petra
-    za šťastný pôrod pre Zuzanu
-    za našich kňazov, aby boli dobrými pastiermi a ohlasovateľmi Božieho slova
-    za zmenu srdca Petra a návrat k rodine s malými deťmi, za potrebné milosti pre neho
-    za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu
-    za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre rodinu Michala
-    za obrátenie hriešnikov
-    za pokoj a mier na celom svete

* * * * *

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci MAREC 2019:

- za zvolenie osobnosti na post prezidenta republiky

- za uživotnenie záverov summitu, ktorý sa zaoberal problematikou zneužívania detí

- za zdravie Šimona

- za uzdravenie našej mamky Heleny z ťažkej choroby, Božie požehnanie, za ochranu a pomoc Panny Márie

- za zdravie tela i duše Michala, Moniky a Timoteja

- za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov Máriu a Vladimíra

- za Božie požehnanie a za dobrú manželku pre brata Matúša

- za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Martina Orolína

- za zmenu srdca Petra a vrátenie sa k rodine s malými deťmi

- za posilnenie túžby po poznaní Božieho slova

- poďakovanie Pánu Bohu za úspešné ukončenie zimného semestra pre Jozefa

- za zdravie, Božie požehnanie a ochranu manželov Anny a Mariána

- za pokoj a mier na celom svete

- za bezvýhradné dôverovanie Pánovi

- za vytrvalosť v modlitbách a posilnenie našej viery

- poďakovanie Pánu Bohu za vypočutie prosby o nájdenie práce pre Evu

- za trpezlivosť a pokoru pri zahŕňaní Pána našimi prosbami a žiadosťami

- za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Jozefka, ktorý oslavuje svoje prvé narodeniny

- prosba o pomoc pri kráčaní cestou dobra, obety a milosrdenstva s Pánom Ježišom

- za spomalenie životného tempa, aby sme si našli čas byť s Pánom v tichu, učili sa od neho a tešili sa z pekných vecí, ktoré pre nás stvoril

- za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre celú Adrianinu rodinu

- za uzdravenie mojej mamky Alice a za Božie požehnanie

- za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a pomoc Panny Márie pre syna Petra

- za obrátenie rodiny Veroniky

- za obrátenie rodiny Dávida

- za požehnaný pôstny čas a dôstojnú prípravu na Veľkú noc

- za pokojný priebeh tehotenstva a šťastný pôrod pre Zuzku

- za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť a láskavosť

- za spoločné pastoračné diela našej farnosti

- za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

- za mladých našej farnosti, ktorí ešte nazakúsili Božiu lásku

- za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach - vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiách...

- za vzťah Márie a Slavomíra

- za Božie požehnanie rodiny brata Petra

- za zdravie a Božiu pomoc pre Elenu

- za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

- za Božie milosrdenstvo pre našu rodinu

 

* * * * *

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci FEBRUÁR 2019:

- za starších a chorých

- za jednotu kresťanov

-  za obete obchodovania s ľuďmi

- za obete zneužívania

- za dobrého kandidáta na post prezidenta

- za vhodných kandidátov na post ústavných sudcov

- za zdravie a Božie požehnanie pre Jasmínku a Mirka

- za úspešné nájdenie práce pre Evu

- za zdravie a Božie požehnanie pre jubilujúcich manželov Mariána a Annu pri príležitosti 50. výročia sobáša

- za úspešné ukončenie zimného skúšobného obdobia pre Jozefa

- za zdravie a Božie požehnanie pre Adrianinu rodinu

- poďakovanie Pánu Bohu za ochranu našej farnosti

- poďakovanie prof. Trstenskému za pravidelné biblické stretnutia a prednášky

- za vypočutie prosieb tých, ktorí súťažia o postavenie detského ihriska "Žihadielko" vo Svite pre naše detičky

- poďakovanie Pánu Ježišovi za jeho uzdravujúcu lásku

- za túžbu kráčať v Pánových šľapajách

- za uzdravenie mojej mamky Alice a za úspešnú operáciu

- za zdravie a ochranu Panny Márie na cestách pre syna Petra

- poďakovanie Pánovi, že nás má rád

- aby sme počúvali nášho Pána, učili sa od neho a otvárali mu svoje srdcia, ktoré bude napĺňať svojou láskou

- za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre Michaelu

- za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a jeho rodinu

- za vnučku Zuzku a pomoc pri skúškach

- za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry Máriu a Michaelu

- za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu

- za zdravie, Božiu pomoc a hojnosť darov Ducha Svätého pre pána kaplána Vincenta

- za našich kňazov a rehoľné sestričky

- za zdravie a Božie milosti pre naše vnúčatá

- za zdravie a ochranu Panny Márie pre môjho manžela

- za obrátenie nevesty

- za syna Laca a jeho rodinu

- za syna Dušana a jeho rodinu

- za Božiu pomoc pre Máriu

- za Božiu pomoc pre moju rodinu

- za Božiu pomoc pre rodinu mojej sestry

- za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu

- za spoločné pastoračné diela našej farnosti

- za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

- za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach - vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach...

- za vzťah Márie a Slavomíra

- za Božie požehnanie rodiny brata Petra

- za šťastný pôrod Zuzany

- za zdravie, Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

- za pokoj a mier na celom svete

- za duše v očistci

 

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci JANUÁR 2019:

- poďakovanie Pánu Bohu za pomoc a ochranu v minulom roku

- prosba o milosti pre podujatia vo farnosti v roku 2019

- prosba o dary Ducha Svätého pre tých, ktorí prijali v uplynulom roku sviatosti v našej farnosti

- za dar večného života pre tých, ktorí v minulom roku zosnuli

- za to, aby Európa, a naša krajina zvlášť, neopustila zásady evanjelia

- za Božie požehnanie a za dobrú manželku pre brata Matúša

- za dar dieťaťa pre Terezu a Ladislava

- za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Vladimíra

- za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Orolínovcov

- za uzdravenie vzťahu mojich rodičov, aby znova začali spolu žiť, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

- za rodinu brata Petra, aby v ich srdciach žiarila Božia láska

- za spoločné pastoračné diela v našej farnosti

- za tých, ktorí ešte nezakúsili Boží dotyk

- za našich kňazov, aby boli dobrými pastiermi s veľkým a otvoreným srdcom pre každého

- za vzťah Márie a Slavomíra

- za obrátenie mojich synov s rodinami

- za úprimné obrátenie Petra a vrátenie sa k rodine s malými deťmi

- za zdravie a Božie požehnanie pre Jasmínku

- za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

- za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu

- za znovuobrátenie mojich bratov a ich rodín

- za zdravie Mariána a Anny

- za zdravie Jozefa a Adriany

- za zdravie Jozefa, Kristíny a Jozefka

- za úspešné nájdenie práce pre Evu

- poďakovanie našim kňazom za všetko, čo pre nás vo farnosti robia, ako sa o nás príkladne starajú a duchovne nás vedú

- poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a vydarenom slávení vianočných sviatkov

- za duše v očistci

- za pokoj a mier na celom svete

- poďakovanie Pánu Bohu za vypočutie prosieb v minulom roku

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci DECEMBER 2018:

- za požehnaný adventný čas a dôstojnú prípravu na Vianoce

- za prenasledovaných kresťanov v Pakistane a všade vo svete

- za obete násilia a rôznych nešťastí

- za budovanie Európy na princípoch evanjelia

- za osamelých ľudí

- za Božie požehnanie a ochranu pre rodinu Michala a Moniky

- za uzdravenie vzťahu otca a syna

- za rodičov a úctu k starším

- za uzdravenie Natálky z ťažkej choroby a za psychickú pomoc pre jej rodinu

- za živú vieru a lásku pre našich kňazov

- za pokojný priebeh tehotenstva a šťastný pôrod pre Evičku a požehnanie pre celú rodinu

- za pokojný priebeh tehotenstva a šťastný pôrod pre Janku a požehnanie pre celú rodinu

- za trpezlivosť a lásku v rodinách

- za dar viery pre hľadajúcich

- za dar vytrvalosti v láske pre Mišku a obrátenie Martina

- poďakovanie za rehoľné sestry v našej farnosti

- za advent prežitý v hlbokom pokoji

- za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť

- za spoločné pastoračné diela našej farnosti

- za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

- za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

- za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach - vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach...

- za vzťah Márie a Slavomíra

- za Božie požehnanie rodiny brata Petra

- za uzdravenie mojej mamky Alice

- za zdravie a Božie požehnanie, ochranu a pomoc Panny Márie na cestách pre syna Petra

- za Božiu ochranu a požehnanie rodiny Michala

- za zdravie a Božie požehnaie pre Jožku a jej rodinu

- za lásku a pokoru v medziľudských vzťahoch

- za pokoj a mier na celom svete

- za obrátenie hriešnikov

- za duše v očistci

 

Napíšte svoj úmysel na nasledujúci mesiac