Spojme sa v modlitbe

    Pán Ježiš hovorí: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18, 19)

    Chceme sa zvlášť v roku Sedembolestnej Panny Márie viac zjednotiť v modlitbe a naplniť tak tieto Ježišove slová. Preto rozbiehame túto novú modlitbovú aktivitu.

    Vpredu v kostole Sv. Jozefa Robotníka vo Svite pri soche Panny Márie sa nachádza vyznačená drevená skrinka, do ktorej je možné vhadzovať lístočky s úmyslami, za ktoré sa budeme modliť. Po prvej nedeli v mesiaci sa schránka vyprázdni, úmysly sa spíšu a zverejnia vyvesením na nástenky v kostole, na tejto farskej stránke a prečítajú sa na začiatku pobožnosti v druhú nedeľu v mesiaci. Odvtedy sa všetky spoločenstvá, keď sa stretnú na modlitbu, obetujú svoje modlitby a prosby na tieto úmysly. Od druhej nedele bude možné vhadzovať do schránky úmysly na ďalší mesiac.

Úmysly môžu mať takú istú formu, ako úmysly, za ktoré dávame slúžiť sv. omše.

Napíšte svoj úmysel na nasledujúci mesiac

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci DECEMBER 2018:

- za požehnaný adventný čas a dôstojnú prípravu na Vianoce

- za prenasledovaných kresťanov v Pakistane a všade vo svete

- za obete násilia a rôznych nešťastí

- za budovanie Európy na princípoch evanjelia

- za osamelých ľudí

- za Božie požehnanie a ochranu pre rodinu Michala a Moniky

- za uzdravenie vzťahu otca a syna

- za rodičov a úctu k starším

- za uzdravenie Natálky z ťažkej choroby a za psychickú pomoc pre jej rodinu

- za živú vieru a lásku pre našich kňazov

- za pokojný priebeh tehotenstva a šťastný pôrod pre Evičku a požehnanie pre celú rodinu

- za pokojný priebeh tehotenstva a šťastný pôrod pre Janku a požehnanie pre celú rodinu

- za trpezlivosť a lásku v rodinách

- za dar viery pre hľadajúcich

- za dar vytrvalosti v láske pre Mišku a obrátenie Martina

- poďakovanie za rehoľné sestry v našej farnosti

- za advent prežitý v hlbokom pokoji

- za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť

- za spoločné pastoračné diela našej farnosti

- za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

- za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

- za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach - vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach...

- za vzťah Márie a Slavomíra

- za Božie požehnanie rodiny brata Petra

- za uzdravenie mojej mamky Alice

- za zdravie a Božie požehnanie, ochranu a pomoc Panny Márie na cestách pre syna Petra

- za Božiu ochranu a požehnanie rodiny Michala

- za zdravie a Božie požehnaie pre Jožku a jej rodinu

- za lásku a pokoru v medziľudských vzťahoch

- za pokoj a mier na celom svete

- za obrátenie hriešnikov

- za duše v očistci

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci NOVEMBER 2018:

- za duše v očistci

- za obrátenie hriešnikov

- za tých, čo hľadajú prácu a za ich rodiny

- za tých, čo zosnuli bez prijatia sviatosti chorých

- za obete krívd a neprávostí

- za spolužiakov

- za pevné a požehnané duchovné a telesné zdravie pre našich kňazov, rehoľné sestry a všetok ľud, aby sme sa všetci viac primkli k Pánovi, nášmu jedinému, živému a pravému Bohu

- za živú a pevnú vieru pre všetkých veriacich, ktorí boli pokrstení

- nech dobrý Pán vloží do sŕdc kňazov živú vieru a dôveru v Neho, láskavú pokoru a jednoduchosť pre pekný vzťah medzi nimi samotnými a ľuďmi

- za požehnanie rodín našej farnosti

- za milosť obrátenia členov rodiny

- za kňazov našej farnosti

- za požehnanie, obrátenie a svätosť rodiny Bohynikovej

- za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Vladimíra

- za Božie požehnanie a za dobrú manželku pre brata Matúša

- za uzdravenie Natálky z ťažkej choroby a za psychickú pomoc pre jej rodinu

- za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

- za živú vieru a lásku pre našich kňazov

- za pokojný priebeh tehotenstva a šťastný pôrod pre Evičku a požehnanie pre celú rodinu

- za trpezlivosť a lásku v rodinách

- za dar viery pre hľadajúcich

- za dar vytrvalosti v láske pre Mišku a obrátenie Martina

- poďakovanie za rehoľné sestry v našej farnosti

- za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra, aby sa mu darilo v novej práci

- za manželov Zuzanu a Miroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

- za našich kňazov Jána, Mareka a Štefana, aby boli dobrými pastiermi s veľkým otvoreným srdcom

- za pastoračné diela našej farnosti

- za rodinu brata Petra

- za vzťah Márie a Slavomíra

- za mladých v našej farnosti, aby otvorili svoje srdcia pre Krista

- za všetkých tých, ktorí ešte nepocítili Božiu lásku

- za Božie požehnanie a ochranu pre rodinu Michala

- za zdravie a Božie milosti pre Jožku a jej rodinu

- za pokoj a mier vo svete

- za novopokrstených katechumenov, aby nikdy nezišli zo správnej cesty, na ktorú ich dobrý Boh priviedol

- za vytrvalosť v dobrom pre tých, ktorí končia svoju pozemskú púť

 

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci OKTÓBER 2018:

- za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre našich kňazov Štefana, Mareka a Jána

- za všetky obete sexuálneho zneužívania

- za všetkých násilníkov, aby robili úprimné pokánie

- aby v najbližších voľbách na Slovensku uspeli schopní a charakterní ľudia

- aby kňazskú vysviacku prijali muži, ktorí majú úmysly súvisiace s úmyslom Ježiša - Dobrého Pastiera

- za zdravie a Božie požehnanie kňazov v našej farnosti, aby boli plní Ducha múdrosti, rady, úprimnosti a otcovskej lásky

- za Božie požehnanie rodiny brata Petra

- za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

- za spoločné pastoračné diela rehoľných sestier, kňazov a veriacich v našej farnosti

- za chorých, aby s trpezlivosťou a láskou niesli svoj kríž

- za mladých našej farnosti, ktorí prepadli drogám, sexu, alkoholu a všetkým závislostiam, ktoré ničia ich životy

- za požehnanie vzťahu Márie a Slavomíra

- za obrátenie bratov

- za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

- za uzdravenie pre Jožku, ak to nie je v rozpore s Božím plánom pre jej život

- za zdravie a Božie požehnanie pre Kristínku a Paulínku

- za snúbencov Michaelu a Mateja, ktorí v tomto mesiaci uzavrú sviatostné manželstvo

- za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra

- za našich birmovancov

- za uzdravenie Natálky z ťažkej choroby a za psychickú pomoc pre jej rodinu

- za zdravie tela i duše pre starých rodičov Tonka a Cilku

- za obrátenie starého otca Mirka

- za krstné deti Júliu, Lenku, Janka, Beatricu a Evu

- za všetkých žiakov a študentov, ktorí začali nový školský rok

- za škôlkárov, ktorí vstúpili do nového prostredia

- za prvoprijímajúce deti našej farnosti

- za pripravovaný deň rodiny našej farnosti

- za naše rehoľné sestry

- za lásku a trpezlivosť v rodinách

- za duše v očistci

- za obrátenie hriešnikov

- za mier a pokoj všade vo svete

 

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci SEPTEMBER 2018:

- za požehnané ovocie októbrovej synódy o mladých a povolaniach

- za to, aby nedávne stretnutie rodín so Sv. Otcom v Írsku prinieslo požehnanie pre Cirkev

- za to, aby sa Cirkev očistila pokáním po tom, čo sa prevalili rôzne zneužívania v jej živote

- za našich birmovancov

- za zdravie a Božie požehnanie kňazov v našej farnosti, aby boli plní Ducha múdrosti, rady, úprimnosti a otcovskej lásky

- za Božie požehnanie rodiny brata Petra

- za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

- za spoločné pastoračné diela rehoľných sestier, kňazov a veriacich v našej farnosti

- za chorých, aby s trpezlivosťou a láskou niesli svoj kríž

- za mladých našej farnosti, ktorí prepadli drogám, sexu, alkoholu a všetkým závislostiam, ktoré ničia ich životy

- za požehnanie vzťahu Márie a Slavomíra

- za všetkých žiakov, študentov a pedagógov

- za predstaviteľov nášho mesta a poslancov, nech Kristova láska a svetlo vstupujú do ich sŕdc

- za uzdravenie Natálky z ťažkej choroby a za psychickú pomoc pre jej rodinu

- za zdravie tela i duše pre starých rodičov Tonka a Cilku

- za obrátenie starého otca Mirka

- za krstné deti Júliu, Lenku, Janka, Beatricu a Evu

- za všetkých žiakov a študentov, ktorí začínajú nový školský rok

- za škôlkárov, ktorí vstupujú do nového prostredia

- za prvoprijímajúce deti našej farnosti

- za pripravovaný deň rodiny našej farnosti

- za naše rehoľné sestry

- za lásku a trpezlivosť v rodinách

- za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

- za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

- za snúbencov Michaelu a Mateja

- za obrátenie bratov

- za duše v očistci

- za obrátenie hriešnikov

- za mier a pokoj na celom svete

 

*  *  *  *  *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci AUGUST 2018:

- za mládež, aby po stretnutí P18 vniesla do života Cirkvi ducha odvahy a svedectvá viery

- za to, aby blahorečenie Anky Kolesárovej podnietilo mládež k obetavej službe v zasvätenom živote a kňazskej službe

- za dielo prípravy birmovancov v našej farnosti v r. 2018-19

- za našich kňazov Štefana, Mareka a Jána, aby boli dobrými pastiermi s otvoreným srdcom

- za Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

- poďakovanie za prácu

- poďakovanie za momentálne dobré výsledky v ťažkej chorobe

- za vzťah Ivany a Štefana

- za spoločné pastoračné diela v našej farnosti

- za tých, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

- za vzťah Márie a Slavomíra

- za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre syna Petra v novej práci

- za zdravie a Božie požehnanie rodiny Anny a Mariána

- za zdravie a Božie požehnanie rodiny Adriany a Jozefa

- za zdravie a Božie požehnanie rodiny Kristíny a Jozefa

- za skorý krst Jozefka

- za bezproblémovú a v zdraví užitú dovolenku

- za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

- za Božiu pomoc a silu pre život s chorobou pre Jožku a jej rodinu

- za Božiu ochranu Petry na dovolenke

- za všetkých prázdninujúcich a dovolenkujúcich, aby sa šťastne vrátili do svojich domovov

- za pokoj a mier všade vo svete

- za milosť obrátenia pre hriešnikov

 

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci JÚL 2018:

- za tohtoročných novokňazov na Slovensku

- za nové duchovné povolania

- za úspešný priebeh stretnutia mládeže P18

- za mládež v našej farnosti

- za tých, čo sú na dovolenke a na púti

- za našich kňazov Štefana, Pavla a Mareka, aby ich srdcia boli stále čisté, jednoduché a pripravené slúžiť

- za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť a trpezlivosť

- za spoločné pastoračné diela našej farnosti

- za zdravie a Božie požehnanie rodiny Petra a Eleny

- za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

- za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

- za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

- za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach, vo vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiách...

- aby v srdciach ľudí bolo viac pokory než pýchy, povýšeneckosti a dôležitosti

- za vzťah Márie a Slavomíra

- za všetkých dovolenkujúcich, aby ani počas voľných dní nezabúdali na Krista

- za snúbencov Michaelu a Mateja

- za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

- za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

- poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu študentky Petry

- za obrátenie hriešnikov

- za pokoj a mier všade na svete

 

 

* * * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci JÚN 2018:

- za úspešný priebeh mládežníckeho stretnutia P18

- za novokňazov Slovenska

- za chorých v našej farnosti

- za duchovné povolania v našej farnosti

- za zdravie a pokoj v novom byte pre Ľubomíra a Katarínu

- za zdravie, Božie požehnanie a pomoc Panny Márie pre syna Petra

- za snúbencov Michaelu a Mateja

- za spomalenie Jožkinej choroby a Božiu pomoc pre ňu a jej rodinu

- za študentku Petru

- za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

- za obrátenie hriešnikov

- za pokoj a mier vo svete

- za našich kňazov Štefana, Marka a Pavla, aby ich srdcia boli naplnené duchom horlivosti a svätosti v ich zodpovednej službe

- za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

- za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu brata Petra

- za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť a trpezlivosť

- za vzťah Ivany a Štefana

- za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

- za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

- za ľudí, aby v ich srdciach bolo viac pokory než pýchy, dôležitosti a povýšeneckosti

- za vzťah Márie a Slavomíra

- za študentku Zuzanu

 

* * * * * *

 

 

Úmylsy farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci MÁJ 2018:

- za našich kňazov Štefana, Marka a Pavla, aby ich srdcia boli naplnené duchom horlivosti a svätosti v ich zodpovednej službe

- za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

- za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu brata Petra

- za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť a trpezlivosť

- za vzťah Ivana a Štefana

- za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

- za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

- za ľudí, aby v ich srdciach bolo viac pokory než pýchy, dôležitosti a povýšeneckosti

- za vzťah Márie a Slavomíra

- za študentku Zuzanu

- za požehnanie manželstva Mirky a Janka, a za dar materstva

- za zdravie pre Miroslava a posilnenie vo viere

- za zdravie pre Helu

- za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Karola

- za uzdravenie syna Dominika

- za pokoj v rodine a zdravie

- za uzmierenie so sestrou, za Božiu silu pre mamu

- za Božiu pomoc pre Moniku s rodinou

- za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Eriku s rodinou

- za uzdravenie mojich synov Mateja, Romana a Tomáša

- za vyslobodenie Romana z väzenia

- za požehnanie dieťatkom

- za zdravie a Božie požehnanie pre syna Miroslava a rodinu

- za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra

- za zdravie a Božie požehnanie pre syna Ľubomíra

- za požehnanie a ochranu Dávida a Mirky

- za požehnanie a ochranu Peťky

- za požehnanie práce

- za požehnanie, lásku a pokoj pre Agnesu

- za požehnanie pre Ľubku

- za novú prácu pre Dávida

- za zdravie a Božie požehnanie pre syna Miroslava a Zuzanu

- za duševné a telesné zdravie pre Máriu a jej rodinu

- za Božie požehnanie a milosť pre Stanislavu a jej rodinu

- za Božiu pomoc, požehnanie a milosť pre Petronelu a jej dcérku Petronelku

- za naplnenie Božieho plánu s týmito rodinami

- za vedenie Duchom Svätým pre Máriu a skupinku modlitieb matiek

- za skupinku MM v Čadci, farnosť Sv. Jozefa robotníka - za vedenie Duchom Svätým, Božie požehnanie a milosť

- za zdravie pre Máriu a Božiu pomoc po mozgovej príhode

- za zdravie pre Vincenta a Božiu pomoc po operácii nádora na pažeráku

- za uzdravenie malého Jakubka

- za snúbencov Michaelu a Mateja

- za spomalenie Jožkinej choroby a Božiu pomoc pre ňu a jej rodinu

- za študentku Petru

- za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

- za obrátenie hriešnikov

- za pokoj a mier vo svete

 

* * * * * *

 

Úmylsy farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci APRÍL 2018:

-    Pane, odstráň z našej farnosti také inštitúcie a praktiky, ktoré šíria nemravnosť a sú živnou pôdou pre ducha nečistoty

-    za Božiu pomoc a požehnanie pre Mateja a Michala

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Eriku s rodinou

-    za lekárov, ktorí ma budú operovať

-    za zdravie a Božiu pomoc pre syna Petra pri hľadaní zamestnania

-    za alkoholikov a za tých, čo sú vo väzení

-    za Božiu pomoc pre syna Ľubomíra, aby mu bol pridelený byt, o ktorý požiadal

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, aby zdravotné výsledky dopadli dobre

-    za zdravie a Božiu pomoc pre brata Jána

-    za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a pomoc Panny Márie pre syna Petra

-    za našich duchovných otcov Štefana, Mareka a Pavla, aby ich srdcia boli stále čisté, jednoduché a pripravené slúžiť

-    za zdravie a Božie požehnanie rodiny Petra a Eleny

-    za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť a spravodlivosť

-    za spoločné pastoračné diela našej farnosti

-    za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

-    za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Tvoju lásku

-    za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-    za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach - vo vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiách...

-    aby v srdciach ľudí bolo viac pokory než pýchy, povýšeneckosti a dôležitosti

-    za vzťah Márie a Slavomíra

-    za Božie požehnanie rodiny Michala

-    za obrátenie bratov

-    za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie rodiny Jožky

-    za snúbencov Michaelu a Mateja

-    za dôstojný záver života Gizely

-    za zdravie malého Jakubka

-    za problematické manželstvá

-    za chorých

-    za pokoj vo svete

-    za biskupov Slovenska

-    za dobrých štátnikov a politikov

 

* * * * * *

 

Úmylsy farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci MAREC 2018:

-    za pokoj vo svete

-    za prenasledovaných kresťanov

-    za kresťanských laikov, aby bránili záujmy Cirkvi v dnešnom svete

-    za zdravie Jakubka

-    za Božie požehnanie pre rodinu

-    za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre syna Petra pri hľadaní stálej práce

-    za rozbité rodiny, bariéry a priepasti vo vzťahoch medzi ľuďmi nášho mesta

-    za vzťah Márie a Slavomíra

-    za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-    za vzťah Ivany a Štefana

-    za Božie požehnanie pre predstaviteľov nášho mesta

-    za jednotu, pokoj, radosť v našej farnosti

-    za zdravie, Božie požehnanie kňazov v našej farnosti, aby boli plní Ducha múdrosti, rady, úprimnosti a

      otcovskej lásky

-    za Božiu pomoc pri nesení kríža pre rodinu brata Petra

-    za tých, ktorí majú v srdci pýchu a povýšeneckosť, aby v ich srdciach prevládla láska a porozumenie

-    za obrátenia v našej rodine

-    za snúbencov Michaelu a Mateja

-    za Božie požehnanie rodiny Michala

-    za prijatie Božieho plánu v živote každého jedného človeka

 

* * * * * *

 

Úmylsy farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci FEBRUÁR 2018:

- aby Pán očistil našu farnosť od činností, ktoré podporujú nemravnosť rôzneho druhu

- aby Pán viedol našich veriacich skutočnou cestou pokánia

- aby Pán žatvy poslal ďalších pracovníkov do vinice evanjelia aj z našej farnosti

- za zdravie a Božie požehnanie pre Peťa, Helu a vnučku Zuzku

- za Božiu pomoc a zdravie pre Máriu, Michaelu a mamu

- za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a kamarátku Hanku

- za našich kňazov Štefana, Marka a Pavla, aby ich srdcia boli naplnené duchom horlivosti a svätosti v ich zodpovednej službe

- za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

- za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu brata Petra

- za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť, trpezlivosť

- za vzťah Ivany a Štefana, aby v ich srdciach prebývala Ježišova láska

- za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

- za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

- za ľudí, aby v ich srdciach bolo viac pokory než pýchy, dôležitosti a povýšeneckosti

- poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu študentky Petry v zahraničí

- za Božie požehnanie a zdravie pre Jožku a jej rodinu

- za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

- poďakovanie za Božiu pomoc pri riešení problémov v našej rodine

- za mier a pokoj všade vo svete

- za obrátenie hriešnikov

- za tých, za ktorých sa nikto nemodlí

 

* * * * *

 

 

Úmylsy farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci JANUÁR 2018:

 

-    za slovenských biskupov

-    za predstaviteľov štátnej moci

-    za to, aby boli z našej farnosti odstránené zariadenia, ktoré ohrozujú mravnosť

-    za Marcela, ktorý spáchal samovraždu a za jeho rodinu

-    za ľudí, ktorí sa snažia každý deň žiť v duchu evanjelia

-    za prenasledovaných kresťanov

-    za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra pri hľadaní novej stálej práce

-    za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jaroslava

-    za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Majky

-    za zdravie, Božie požehnanie a obrátenie pre Štefana a Zuzku

-    za zdravie a Božie požehnanie pre našich duchovných otcov

-    za zdravie a Božie požehnanie pre rehoľné sestričky

-    za pokoj a mier vo svete

-    za duše v očistci, aj tie, na ktoré si nikto nespomína

-    za spoločné pastoračné diela farnosti

-    za vzťah Ivany a Štefana, aby ich srdcia boli naplnené Božou láskou

-    za rodinu brata Petra, aby vládali niesť svoj kríž

-    za zdravie, Božie požehnanie, silu a trpezlivosť pre Elenu

-    za spoluprácu rehoľných sestier, kňazov a veriacich

-    za všetkých tých, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

-    za našich kňazov - Štefana, Mareka a Pavla, aby ich srdcia boli naplnené duchom horlivosti a svätosti v ich

      zodpovednej službe

-    za ľudí, aby v ich srdciach bolo viac pokory než pýchy, dôležitosti a povýšeneckosti

-    poďakovanie za šťastný pôrod

-    za Božiu ochranu a pomoc pre Petru študujúcu v zahraničí

-    za firmu, v ktorej pracujem a za môjho šéfa

-    za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-    za rodinu Michala

-    za Božiu pomoc pri nesení kríža

-    za obrátenie hriešnikov

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  DECEMBER 2017:

 

-    za našich kňazov Štefana, Pavla a Mareka, aby ich srdcia boli stále čisté, jednoduché a pripravené slúžiť

-    za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť a

      trpezlivosť

-    za spoločné pastoračné diela našej farnosti

-    za zdravie a Božie požehnanie rodiny Petra a Eleny

-    za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

-    za seba samú, za trpezlivosť a vytrvalosť v modlitbách a dobrých predsavzatiach

-    za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Tvoju lásku

-    za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-    za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach, vo vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiách...

-    aby v srdciach ľudí bolo viac pokory než pýchy, povýšeneckosti a dôležitosti

-    za našich farníkov, ktorí tohto roku odišli do večnosti

-    za tých, ktorí boli tohto roku v našom kostole pokrstení

-    za dobrodincov našej farnosti

-    za trpiacich kresťanov

-    za ťažko choré deti

-    za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra s rodinou

-    za Božiu pomoc a ochranu pre syna Ľubomíra pri hľadaní nového bývania

-    za svetlo viery pre Jána, Martina, Kristínu a Vojtecha

-    za ochranu a sprevádzanie Michala pri pracovnej ceste do USA

-    za požehnanie rodiny Michala a Moniky

-    za živú vieru a jednotu pre naše farské spoločenstvo

-    za trpezlivosť, silu a ochotu znášať všetky ťažkosti pre chorých, starých a nevládnych

-    za dary Ducha svätého pre všetkých, ktorí bránia posvätnosť manželstva a rodiny

-    za zdravie a Božie požehnanie pre syna Miroslava s rodinou

-    za zdravie a pomoc od Pána pri hľadaní zamestnania pre syna Petra

-    za nebohých rodičov a súrodencov

-    za nebohých švagrov a švagrinné

-    za nebohého manžela a jeho súrodencov

-    za nebohých z rodiny Cuníkových a Capových

-    za našich duchovných otcov a rehoľné sestričky

-    za obrátenie detí a vnúčat a za Božie požehnanie pre nich

-    za zdravie pre mamu Gizelu

-    za Božie požehnanie a ochranu pre rodinu Michala

-    za Božiu ochranu a pomoc pre Petru študujúcu v zahraničí

-    za môjho šéfa a za vyriešenie problémov vo firme, v ktorej pracujem

-    za snúbencov Michaelu a Mateja, aby sa dobre pripravili na manželstvo

-    za zdravie a Božie požehnanie Jožky a jej rodiny

-    za obrátenie hriešnikov

-    za pokoj a mier na celom svete

-    za správne pochopenie adventu a za dobrú prípravu na príchod Božieho Syna

             

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  NOVEMBER 2017:

-    za našich kňazov Štefana, Pavla a Mareka, aby ich srdcia boli naplnené duchom horlivosti a svätosti v ich

      zodpovednej službe

-    za duše v očistci a ich skoré vyslobodenie z neho

-    za pastoračné diela našej farnosti

-    za predstaviteľov nášho mesta, aby ho spravovali z lásky k jeho občanom

-    za zosnulých z rodiny

-    za obete teroristických útokov

-    za obrátenie hriešnikov

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Petra, Elenu a ich rodinu

-    za šťastlivý pôrod Kataríny

-    za zdravie Jakubka

-    za vzťah Ivany a Štefana, aby v ich srdciach prebývala Ježišova láska

-    za Annu s rodinou

-    za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-    za jednotu, pokoj a radosť v našej farnosti

-    aby v srdciach ľudí bolo viac pokory

-    poďakovanie za dar piatich vnúčat, požehnaj, Pane, ich životy svojou prítomnosťou, chráň ich čistotu a ich

      vzťahy, požehnaj aj ich rodičov

-    za Sofiu a jej rodinu a za dar živej viery

-    za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

-    za nebohých - Martin, Dušan, Michal a Anna

-    za Božiu pomoc a ochranu pre syna Petra pri hľadaní stálej práce

-    za Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha svätého pre rodinu Michala

-    za Božie hľadanie pre Jána, Martina a Kristínu

-    Pane, pomôž mojim synom nájsť cestu k Tebe, vezmi si ich zranenia a požehnaj ich Tvojou láskou

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu a jej rodinu

-    za obmäkčenie tvrdých sŕdc a ich otvorenie sa pre Božiu lásku

-    za Božiu ochranu a pomoc pre študentku Petru v zahraničí

-    za zdravie a Božiu ochranu pre Jožku a jej rodinu

-    poďakovanie za môjho manžela, za jeho prítomnosť v mojom živote, pri príležitosti jeho 50. narodenín prosím

      pre neho zdravie, silu Ducha svätého, Božie požehnanie a milosť Božej prítomnosti v jeho živote

-    za obrátenie mojich bratov

-    za pokoj a mier vo svete

-    za svetlo pravdy pre hľadajúcich, pochybujúcich a nestálych vo viere

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  OKTÓBER 2017:

- za našich kňazov Štefana, Pavla, Mareka, za ich zdravie, silu pre ich zodpovednú službu, aby ich srdcia boli naplnené Duchom horlivosti a svätosti

- za predstaviteľov nášho mesta, aby dokázali odolávať nesprávnym názorom sveta

- za dary Ducha pred blížiacimi sa voľbami do VÚC

- za obete vojen, rôznych katastrof a tragédií

- za Božiu pomoc a ochranu pre synov Miroslava a Petra

- za šťastlivý pôrod Kataríny

- za vzťah Ivany a Štefana, aby ich srdcia boli naplnené Božou láskou

- za rodinu brata Petra, aby vládali niesť svoj kríž

- za zdravie, Božie požehnanie, silu, trpezlivosť pre Elenu

- za spoluprácu rehoľných sestier, kňazov a veriacich

- za všetkých tých, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

- za zdravie malého Jakubka

- za Božiu pomoc a ochranu pre syna Petra pri hľadaní nového bývania a stálej práce

- za obmäkčenie tvrdých sŕdc

- za pokoj a mier vo svete

- za zdravie a Božie požehnanie rodiny Michala

- za obrátenia v rodine

- za Božiu pomoc a ochranu študentky Petry v zahraničí

- za obrátenie hriešnikov

- za tých, za ktorých sa nikto nemodlí

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  SEPTEMBER 2017:

-     za našich duchovných otcov Štefana, Pavla a Mareka

-     za naše rehoľné sestričky Tarzíciu, Dalmáciu a Dobromilu

-     aby sa na príhovor nového bl. Titusa Zemana zrodili nové povolania v našej farnosti

-     za žiakov, študentov a pedagógov na prahu nového školského roka

-     za tých, ktorí sa v našej farnosti pripravujú na prijatie sviatostí

-     za Ducha Svätého pre všetkých kňazov kazateľov

-     za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

-     za pokoj a mier na celom svete

-     za dobrých manželov pre moje dcéry

-     za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava a Jaroslava s rodinami

-     za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre Jožku a jej rodinu

-     za obrátenie hriešnikov

-     za zdravie a Božie požehnanie pre nevestu Helenu

-     za šťastlivý pôrod pre Katku

-     za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

-     za silu odpúšťať

-     za ochranu na cestách, aby sa všetci prázdninujúci a dovolenkujúci šťastne vrátili ku svojim rodinám

-     za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre rodinu Michala

-     za našich priateľov a dobrodincov

-     za tých, za ktorých sa nikto nemodlí

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  AUGUST 2017:

-  za našich duchovných otcov a rehoľné sestry

-  za slovenských otcov biskupov

-  za cirkevné školstvo na Slovensku

-  za obete zneužívania v Cirkvi

-  za to, aby bol Boh v našich srdciach na prvom mieste

-  poďakovanie za sedem rokov šťastného manželstva a za šikovného a zdravého syna

-  za stabilnú prácu a primerané živobytie

-  poďakovanie za dožité životné jubileum a prosba o Božie požehnanie i do ďalších dní života

-  za zdravie a Božie požehnanie, stálu prácu a šťastný návrat z dovolenky pre synov Petra a Miroslava

-  za obrátenie mojich bratov

-  za všetkých dovolenkujúcich a prázdninujúcich, aby sa všetci šťastne vrátili domov

-  za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

-  za duše v očistci

-  za starých, chorých a opustených ľudí

-  za trpiacich na tele alebo na duši

-  za obrátenie hriešnikov

-  za obmäkčenie kamenných sŕdc

-  za Božie požehnanie a pomoc pre rodinu Jožky

-  za zachovanie a zdravé fungovanie manželských zväzkov v našej farnosti

-  za tých, ktorých dosť nemilujeme

-  za tých, za ktorých sa nikto nemodlí

-  za vyriešenie konfliktov pokojnou cestou a mier na celom svete

           

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  JÚL 2017:

- za našich duchovných otcov Štefana, Pavla a Mareka, nech ich Pán odmení za službu a prácu pre našu farnosť

- za nášho bývalého pána kaplána Vladimíra, aby si aj v novej farnosti získal srdcia farníkov tak ako u nás

- za všetkých preložených kňazov, aby cítili, že všade sú ľudia, ktorí si ich vážia a sú hladní po evanjeliu

- za rodiny, manželov, deti a mládež našej farnosti, aby spoznali, milovali a nasledovali Krista

- za novokňazov

- za nové povolania v našej farnosti

- za tých, čo majú rozhodovať

- za tých, čo nesú životné kríže

- za tých, čo iným škodia

- za tých, čo zneužívajú postavenie

- za manželov Annu a Ondreja, ktorí ďakujú Pánu Bohu za 90 rokov svojho života a 69 rokov spoločného života

- za psychické a fyzické uzdravenie Evy a Vladimíra a za Božie požehnanie a vedenie pre nich

- za živú vieru pre rodinu Katky a Radka

- za Božie požehnanie a pevné zdravie pre Šimonka

- za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a pomoc Panny Márie pre syna Petra

- za Božie požehnanie a silu pre Katarínu v novej práci

- poďakovanie Petry za Božiu pomoc pri štátniciach

- za Božie požehnanie a ochranu pre rodinu Michala

- za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

- za našich duchovných otcov a ich zdravie

- za pokoj a mier vo svete

- za obrátenie hriešnikov

- za duše v očistci

- za tých, ktorých dosť nemilujeme

- za tých, za ktorých sa nikto nemodlí

 

* * * * *Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  ÚN 2017:

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  JÚN 2017:

-   za našich kňazov - Štefana, Vladimíra a Pavla, aby ich srdcia boli naplnené duchom horlivosti a svätosti v ich zodpovednej službe

-   za Máriu a jej mamu

-   za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

-   za rodiny, manželov, deti a mládež našej farnosti, aby spoznali, milovali a nasledovali Krista

-   za novokňazov

-   za ťažko choré Pavlínku a Markétu

-   za obete terorizmu

-   za povolania, ktoré prechádzajú krízou

-   za tých, čo nám ubližujú

-   za Božie požehnanie, zdravie pre rodinu brata Petra

-   za šťastlivý pôrod pre Katarínu

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za spoločné pastoračné diela v našej farnosti

-   za predstaviteľov, poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť, trpezlivosť

-   za Luciu a jej rodinu

-   za + Helenu a babku Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za Máriu s rodinou

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

-   za duše v očistci

-   za Michala

-   za Ivana

-   za Janku

-   za zdravie a Božie požehnanie, ochranu a pomoc Panny Márie pre syna Petra

-   za Božie požehnanie a ochranu pre rodinu Michala

-   za dobrých budúcich manželov pre naše dcéry

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-   za Božiu pomoc pri štátniciach pre dcéru Petru

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a jeho rodiny

-   za vnučku Zuzku, aby úspešne dokončila školu, daj jej silu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Michaelu a silu v práci

-   za Božiu pomoc a zdravie pre mamu Máriu

-   za našich duchovných otcov a ich zdravie

-   za pokoj a mier vo svete

-   za zdravie a Božiu milosť pre deti

-   za Božiu pomoc a modlitby pre vnučku Veroniku pri ťažkej operácií a aj za skoré uzdravenie po operácií

-   za pokoj, porozumenie a lásku v rodine

-   za oslobodenie, uzdravenie na tele i duši pre môjho manžela

-   za pomoc Božiu a obrátenie dcér s ich rodinami

-   za pokojnú starobu pre mamu Annu

-   za mojich súrodencov s ich rodinami

-   poďakovanie za sťastný návrat Mirka z cudziny

-   za mňa

-   za opravu nášho chrámu

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  APRÍL 2017:

-   za našich kňazov Štefana, Pavla, Vladimíra, aby ich srdcia boli plné Ducha horlivosti, múdrosti, rady a úprimnosti otcovskej lásky

-   za Máriu a jej mamu

-   za nové kňazské povolania

-   za pastoračné diela našej farnosti

-   za predstaviteľov nášho mesta, aby ho spravovali z lásky k jeho občanom

-   za mučeníkov misií

-   za obete teroristických útokov a milosť obrátenia pre tých, čo ich zosnovali

-   za zdravie ročného Jakubka

-   za živú vieru pre všetkých členov rodiny

-   za naše deti, aby našli cestu k Bohu, ktorú stratili a naplnili tak Božiu vôľu

-   za seba samú, za trpezlivosť a vytrvalosť v modlitbách a dobrých predsavzatiach

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za obrátenie syna Petra s rodinou

-   za šťastný a zdravý pôrod a zdravie mamky Vierky s dieťatkom

-   za Luciu a jej rodinu

-   za + Helenu a babku Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za Máriu s rodinou

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

-   za duše v očistci

-   za Michala

-   za Ivana

-   za pokoj, lásku a porozumenie v celej rodine

-   za pomoc a skoré uzdravenie onkologických pacientov ružencového bratstva

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra, aby mu Pán doprial stálu prácu

-   za synov, ktorí stratili cestu k Bohu, aby otvorili svoje srdcia pre Božie svetlo

-   za požehnanie pre moje dcéry v požehnanom stave a ich očakávané deti

-   za Božiu milosť obrátenia pre sestru Justínu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou

-   za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Máriu a deti Michaelu, Máriu

-   za Božiu pomoc pre vnučku Zuzku, aby sa jej darilo v škole

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Ivanu, Paľa a ich deti

-   za Božiu milosť obrátenia pre syna Jaroslava

-   za vnútorný pokoj a požehnanie pri výkone povolania pre Vlaďu

-   za živú vieru, pokoj, lásku a vernosť pre naše manželstvo

-   za pevné psychické a fyzické zdravie a Božie požehnanie pre Evu a Vlada

-   za Božie požehnanie a pevné zdravie pre syna

-   za vedenie Duchom Svätým v novej práci

-   za zdravie a Božie požehnanie rodiny brata Petra

-   za vzťah Ivany a Štefana, aby v ich srdciach prebývala Ježišova láska

-   za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-   za nájdenie práce pre Moniku, aby z nej žila primerane svojmu stavu

-   za uzmierenie susedských vzťahov, aby v nich prebýval Boží pokoj

-   za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Tvoju lásku

-   za znovunájdenie viery pre mojich bratov

-   za Božiu pomoc pri skúškach v škole pre Petru

-   za Božie požehnaie a ochranu našej rodiny

-   za Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku

-   za pokoj a mier na celom svete

-   za tých, ktorí Božiu milosť najviac potrebujú

-   za dobré prežitie pôstu

-   za úbohých a biednych hriešnikov

-   za trpiace duše v očistci

-   za odpustenie hriechov ľudí celého sveta

-   za odpustenie našich hriechov

-   za svätý pokoj vo svete

-   za skoré víťazstvo Nebeskej Kráľovnej tu na Zemi

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Mariánskych ctiteľov

-   za milosť obrátenia pre môjho syna

-   za vyslobodenie môjho syna zo závislosti alkoholu, drog, televízie a fajčenia

-   za nájdenie zmyslu života pre môjho syna

-   za zdravie a pokoj v rodine Jána

-   za zdravie, pokoj a porozumenie v rodine dcéry Janky

-   za vyslobodenie manžela zo závislosti alkoholu

-   za milosť spoločnej modlitby v rodinách

-   za uzdravujúci dotyk Božej lásky pre každého z rodiny, kto to potrebuje

-   za hlbokú vieru a dôveru do môjho srdca

-   za všetkých, za ktorých sa nemá kto modliť

-   za zdravie a Božie požehnanie pre moje deti

-   za zdravie Lukáša a Lenky

-   za zdravie pre syna a vnúčatá

-   za Božiu pomoc pre dcéru, ktorá chodí len o barlách

-   za všetkých našich duchovných otcov (zdravie, Božie požehnanie a veľa Božích milostí)

-   za zdravie vnúčat

-   za zosnulých rodičov a tety

-   za zdravie a Božie milosti pre deti a vnúčatá

-   za Božiu pomoc a ochranu celej rodiny

-   za vyslyšanie prosby pre deti

-   za manžela, jeho obrátenie a uzdravenie na tele a na duši

-   za dcéry s rodinami – za ich obrátenie

-   za porozumenie, lásku a vzájomnú úctu v našej rodine

-   za pokojnú starobu pre moju mamu Annu

-   za mojich súrodencov s rodinami

-   za Božiu pomoc a zdravie pre mňa

-   za Božiu pomoc a pokoj v celej našej rodine

-   za všetkých susedov

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  MAREC 2017:

-   za našich duchovných otcov - Štefana, Vladimíra a Pavla

-   za Máriu a jej mamu

-   za nové kňazské povolania

-   za našu farnosť, aby bola živou duchovnou rodinou

-   za mladých našej farnosti, ktorí nepoznajú Boha, strácajú zmysel života, bojujú so závislosťami

-   za spoločné pastoračné diela v našej farnosti

-   za predstaviteľov nášho mesta, za poslancov, aby do ich sŕdc vstúpila Božia múdrosť

-   za kňazov našej farnosti, aby boli plní Ducha múdrosti, rady, úprimnosti a otcovskej lásky

-   za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-   za vzťah Ivany a Štefana

-   za Božiu ochranu a sprevádzanie pre 4-ročného vnúčika pri operácii

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za Božiu ochranu a sprevádzanie pre syna na pracovnej ceste do USA

-   za pomoc pri hľadaní dobrého spolubývajúceho pre syna Petra

-   za Luciu a jej rodinu

-   za + Helenu a babku Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za Máriu s rodinou

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

-   za duše v očistci

-   za Michala

-   za Ivana

-   poďakovanie Pánu Ježišovi za zdravie a prežitie v minulom roku 8.3.2016

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

-   za dobré učenie Michala

-   za zdravie syna Ľubomíra a pomoc pri hľadaní bývania

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a jeho rodinu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Michaelu a vnučku Zuzku

-   za Božie požehnanie pre rodiny

-   za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Máriu a jej deti

-   za našich kňazov a rehoľné sestričky

-   za zdravie a Božie milosti pre naše vnúčatá

-   za zdravie a ochranu Panny Márie pre môjho manžela

-   za obrátenie mojej nevesty

-   za Ladislava a jeho rodinu

-   za Dušana a jeho rodinu

-   za Božiu pomoc pre mňa

-   za Božiu pomoc pre moju rodinu

-   za rodinu mojej sestry

-   za mladých ľudí, aby našli pravý zmysel života

-   za Božie požehnanie pre Michala s rodinou

-   aby Pán požehnával manželov Terezu a Jozefa

-   za dobré susedské vzťahy

-   za Božiu milosť pre Evu s rodinou

-   za všetky manželstvá našej farnosti, aby vytrvali v láske a vernosti

-   za trpiacich, aby našli posilu v Eucharistii

-   za Božiu milosť a pokoj v duši pre Ľuboslavu a Matúša

-   za dar pravej viery pre Štefana a jeho rodinu

-   za duše v očistci

-   za obrátenie Rada a Zuzany

-   za Janu, Majku, Stanku a Ľudmilu

-   za Františka s rodinou

-   za Miloslava s rodinou

-   za Božie milosrdenstvo a obrátenie pre Miroslavu s celou rodinou

-   za obrátenie hriešnikov vo Svite

-   za modlitebník - všetkých ľudí, za ktorých sa modlím

-   na úmysel p. Tengyho

-   za uzdravenie všetkých vnútorne zranených ľudí vo Svite

-   za výbornú novú prácu a za pevné psychické a fyzické zdravie

-   za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Bernadetu a jej deti

-   za spomalenie nevyliečiteľnej choroby Jožky a Božiu pomoc pre jej rodinu

-   za Božie požehnanie pre všetkých, ktorí sú môjmu srdcu blízki

-   za tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkých až bezvýchodiskových situáciach

-   za milosť pokánia pre tých, ktorí iných zvádzajú na zlé

-   za mier a pokoj všade na svete

-   za tých, ktorí Božiu milosť najviac potrebujú

-   za dobré prežitie pôstu

-   za úbohých a biednych hriešnikov

-    za trpiace duše v očistci

-    za odpustenie hriechov ľudí celého sveta

-    za odpustenie našich hriechov

-    za svätý pokoj vo svete

-    za skoré víťazstvo Nebeskej Kráľovnej tu na Zemi

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Mariánskych ctiteľov

-    za milosť obrátenia pre môjho syna

-    za vyslobodenie môjho syna zo závislosti alkoholu, drog, televízie a fajčenia

-    za nájdenie zmyslu života pre môjho syna

-    za zdravie a pokoj v rodine Jána

-    za zdravie, pokoj a porozumenie v rodine dcéry Janky

-    za vyslobodenie manžela zo závislosti alkoholu

-    za milosť spoločnej modlitby v rodinách

-    za uzdravujúci dotyk Božej lásky pre každého z rodiny, kto to potrebuje

-    za hlbokú vieru a dôveru do môjho srdca

-    za všetkých, za ktorých sa nemá kto modliť

-    za zdravie a Božie požehnanie pre moje deti

-    za zdravie Lukáša a Lenky

-    za zdravie pre syna a vnúčatá

-    za Božiu pomoc pre dcéru, ktorá chodí len o barlách

-    za všetkých našich duchovných otcov (zdravie, Božie požehnanie a veľa Božích milostí)

-    za zdravie vnúčat

-    za zosnulých rodičov a tety

-    za zdravie a Božie milosti pre deti a vnúčatá

-    za Božiu pomoc a ochranu celej rodiny

-    za vyslyšanie prosby pre deti

-    za manžela, jeho obrátenie a uzdravenie na tele a na duši

-    za dcéry s rodinami – za ich obrátenie

-    za porozumenie, lásku a vzájomnú úctu v našej rodine

-    za pokojnú starobu pre moju mamu Annu

-    za mojich súrodencov s rodinami

-    za Božiu pomoc a zdravie pre mňa

-    za Božiu pomoc a pokoj v celej našej rodine

-    za všetkých susedov

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  FEBRUÁR 2017:

-   za pokoj, dobro a Božiu lásku v našom meste

-   za Máriu a jej mamu

-   za spoločné pastoračné diela sestier, kňazov a laikov našej farnosti

-   za všetkých, ktorí v našej farnosti plnia nejaké služby

-   za rodiny a manželstvá v našej diecéze

-   za ľud Somálska, ktorý je ohrozený hladomorom

-   za rozbité rodiny, bariéry a priepasti vo vzťahoch medzi ľuďmi nášho mesta

-   za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-   za vzťah Ivany a Štefana

-   za Božie požehnanie pre predstaviteľov nášho mesta

-   za jednotu, pokoj, radosť v našej farnosti

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za zdravie, Božie požehnanie kňazov v našej farnosti, aby boli plní Ducha múdrosti, rady, úprimnosti a otcovskej lásky

-   za zdravie a dobré bývanie pre syna Petra

-   za Luciu a jej rodinu

-   za + Helenu a babku Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za Máriu s rodinou

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

-   za duše v očistci

-    za Michala

-    za Ivana

-   za pokojnú starobu, zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Jána

-   za Petra - veľkú ochranu a Božiu pomoc pri havárii

-   za zdravie Miroslava a vyprosenie obrátenia sa ku viere

-   za zdravie Jána a Márie

-   za dobrých manželov pre moje dcéry

-   za obrátenie hriešnikov

-   za skoré uzdravenie pre Marianu a Martinku

-   za vieru, nádej, lásku pre vnúčika Sebastiána

-   za dary Ducha Svätého pre nevestu Máriu, aby podľa nich žila

-   za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Vierku, ktorá je v požehnanom stave

-   za chorých členov ružencového bratstva, za onkologických pacientov, za uzdravenie

-   za alkoholikov Janu a Michala

-   za prenasledovaných, mučených a zabíjaných kresťanov vo svete

-   za Božie požehnanie a ochranu pre celú moju rodinu

-   poďakovanie za úspešný zimný semester

-   za pokoj a mier na celom svete

-   za ochranu, zdravie a Božie požehnanie pre dcéru, syna a vnúčatá

-   za zdravie celej rodiny

-   za synov, dcéru a vnúčatá

-   za našich kňazov

-   za kňazské povolania

-    za zdravie manželov

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  JANUÁR 2017:

-   za zdravie a Božie požehnanie pre našich kňazov

-   za Máriu a jej mamu

-   za trpiacich kresťanov

-   za pokoj a jednotu vo farnosti

-   za nové povolania vo farnosti

-   za tých, ktorí sa nemôžu zbaviť rôznych závislostí

-   za všetkých chorých a opustených a za dar zdravia tela i duše pre nich

-   za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

-   za urovnanie susedských vzťahov pre rodiny

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Petrovu rodinu s deťmi

-   za posilu, Božiu pomoc a zdravie pre Máriu, Michaelu a mamu

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za syna Miroslava, aby mu Pán Boh dodal sily a pomohol nájsť cestu späť ku svojej viere, v ktorej bol pokrstený a neblúdil tam, kde nepatrí

-   za zdravie a hojnosť Božích milostí pre celú rodinu Lucie a Michala

-   za Luciu a jej rodinu

-   za + Helenu a babku Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za Máriu s rodinou

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

-   za uzdravenie a Božie požehnanie pre Ľudmilu

-    za Michala

-    za Ivana

-   poďakovanie za nášho kňaza Štefana a prosba o dary Ducha Svätého pre neho

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Michala

-   za celú našu farnosť a za dar pokoja a lásky pre farníkov

-   za všetkých lektorov, za hojnosť darov Ducha Svätého pre nich

-   za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

-   za zdravie a Božie požehnanie pre mamku a súrodencov

-   za obrátenie mojich bratov

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-   za mier a pokoj všade vo svete

-   za úspešné zvládnutie skúšok počas štúdia na vysokej škole

-   za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-   za spoločné pastoračné diela rehoľných sestier, kňazov a veriacich v našej farnosti

-   za chorých, aby s trpezlivosťou a láskou niesli svoj kríž

-   za mladých našej farnosti, ktorí prepadli drogám, sexu, alkoholu a všetkým závislostiam, ktoré ničia ich životy

-   poďakovanie za novú prácu

-   za predstaviteľov nášho mesta, poslancov, nech Kristova láska a svetlo vstupujú do ich sŕdc

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra, aby mu Pán Boh pomáhal a dodával sily v novom zamestnaní, aby sa mu dobre darilo a za lepší život ako doteraz

-   za ochranu, zdravie, milosť a požehnanie pre Martina a Luciu, pre švagrinné Vieru, Jarmilu a sestru Alicu

-   za ochranu, zdravie, milosť a požehnanie pre moju mamku Alicu

-   za uzdravenie mojej sestry Vlasty

-   poďakovanie za Božiu pomoc a šťastný príchod na svet Adelky, Bruna a Karolínky

-    za Božie milosrdenstvo pre Cirkev a kňazov

-    za Božie milosrdenstvo pre srdcia hriešnikov a ich obrátenie, aby nezahynuli naveky

-    za naše rodiny, posilni ich vzájomnou láskou a rozvrátené zjednoť

-    za pomoc v ťažkostiach a vo chvíľach ťažkých skúšok

-    za nezanedbávanie sv. omše vo sviatočné dni a v nedele

-    za obrátenie a oslobodenie syna od alkoholu

-    za odstránenie neviazanosti, nehanebnosti a nedostatku skromnosti v mojej rodine

-    za obrátenie, pokoj a porozumenie v mojej rodine

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  DECEMBER 2016:

-   poďakovanie, že Pán v roku 2016 požehnával naše farské podujatia

-   za Máriu a jej mamu

-   za dar jednoty a pokoja v našom farskom spoločenstve

-   za zasvätené osoby, ktoré prežívajú krízu a prechádzajú skúškami

-   za manželstvá v kríze

-   za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach, vo vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiách...

-   za zdravie a Božie požehnanie pre kňazov našej farnosti

-   za kňazov, ktorí budú v týchto dňoch vysluhovať sviatosť zmierenia, aby boli vedení Duchom Svätým

-   za nás všetkých, aby sme čas adventu využili viac na modlitbu, aby sme boli pripravení, že sa Kristus narodí aj v našom srdci

-   za zdravie a Božie požehnanie pre brata Petra a jeho rodinu

-   za novú prácu pre brata Petra

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za uzmierenie susedských vzťahov

-   za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-   za Luciu a jej rodinu

-   za + Helenu a babku Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za Máriu s rodinou

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

-   za spoluprácu kňazov, rehoľných sestier a veriacich v našej farnosti

-   za všetkých tých, ktorí ešte nepocítili Božiu lásku

-   za mladých našej farnosti, aby sa nebáli otvoriť svoje srdcia pre Krista

-   za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

-   za zdravie a Božie požehnanie pre mamku a súrodencov

-   za obrátenie mojich bratov

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-   za mier a pokoj všade vo svete

-   za prenasledovaných, mučených a zabíjaných kresťanov po celom svete

-   za duše v očistci

-   za zdravie, Božie požehnanie a vzájomné porozumenie pre celú našu rodinu

-   za obrátenie Mariána

-   za uzdravenie pre Mariána

-   za obrátenie Patrika

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  NOVEMBER 2016:

-   za našich kňazov a rehoľné sestričky

-   za Máriu a jej mamu

-   za pokoj vo svete

-   za dary Ducha pre manželov Slavomíra a Annu

-   za tých, ktorí sú vystavovaní šikanovaniu

-   za tých, ktorí iným spôsobujú bezradnosť a problémy

-   za dobrodincov

-   za zdravie a Božie milosti pre naše vnúčatá

-   za zdravie a ochranu Panny Márie pre môjho manžela

-   za obrátenie mojej nevesty

-   za Ladislava a jeho rodinu

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za Dušana a jeho rodinu

-   za Božiu pomoc pre mňa

-   za Luciu

-   za + Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za Máriu s rodinou

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

-   za Božiu pomoc pre moju rodinu

-   za rodinu mojej sestry

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra, jeho manželku Zuzanu a ich štyri deti

-   za jubilujúcich manželov Zuzanu a Miroslava, za zdravie a Božie požehnanie, nech im Pán požehná aspoň jediného potomka

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra, aby bol Pán Boh k nemu milostivý a dodával mu veľa sily v novom zamestnaní pre lepší život ako doteraz

-   za novú prácu pre brata Petra

-    za uzmierenie susedských vzťahov

-    za manželov Zuzanu a Jaroslava

-    za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu brata Petra

-    za vzťah Ivany a Štefana

-    za dobrú spoluprácu rehoľných sestier, kňazov a veriacich v našej farnosti

-    za úspešné štúdium pre Zuzanu

-    za dobrých budúcich manželov pre moje dcéry

-    za zdravie a Božie požehnanie pre priateľku Jožku a jej rodinu

-    za môjho brata Juraja

-    za Božie požehnanie pre rodinu Michala

-    za zdravie a Božie požehnanie pre moju mamku a súrodencov

-    za môjho šéfa

-    za zdravie a pomoc Božiu pre rodičky Kristínku, Gabiku a Alžbetku

-    za zdravie a Božie požehnanie Mariána a jeho rodiny pri príležitosti jeho životného jubilea

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Jakuba

-    za obrátenie Mariána

-    za uzdravenie pre Mariána

-    za obrátenie Patrika

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  OKTÓBER 2016:

-   za našich drahých kňazov a sestričky

-   za Máriu a jej mamu

-   za rehoľné spoločenstvo našich sestier

-   za Božie milosti pre deti

-   za zdravie a ochranu Panny Márie

-   za Božiu pomoc a ochranu pre deti

-   za uzdravenie manželky

-   za to, aby sa nik z našej rodiny neminul so svätou bránou milosrdenstva

-   za veľa detí v našom kostolíku

-   za oslobodenie, porozumenie a odpustenie v našej rodine

-   za obrátenie a uzdravenie na tele i duši pre manžela

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za obrátenie a Božie požehnanie dcér s ich rodinami

-   za pokojnú starobu pre mamu

-   za Luciu

-   za + Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za Máriu s rodinou

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

-   za Jozefa s rodinou

-   za pomoc Božiu pre Mirka v jeho náročnej službe

-   za pomoc Božiu pre mňa

-   za Žofiu s rodinou

-   za Božiu pomoc pre našu rodinu

-   za spoluprácu spoločenstva rehoľných sestier, kňazov a veriacich našej farnosti

-    za oživenie nábožnosti v našej farnosti

-    za vyslobodenie našich farníkov zo závislostí

-    za všetkých zúfalých – ťažko chorých

-    za požehnanie dieťaťa pre Michala a Moniku

-    za väčšiu ochotu niesť kríže iných i svoj

-    vďaka za požehnanie úrody

-    za uzmierenie susedských vzťahov

-    za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu brata Petra

-    za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-    za vzťah Ivany a Štefana

-    za novú prácu pre brata Petra

-    za zdravie Jána

-    za úspešné ukončenie štúdia vnuka

-    za zdravie a Božie požehnanie Mariána a jeho rodiny pri príležitosti jeho životného jubilea

-    za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra

-    za vnučku Zuzku, aby jej Pán dal veľa sily v škole

-    za zdravie pre Máriu, Michaelu a Petra

-   za syna Petra, aby mu Pán pomohol nájsť prácu

-   za Božie požehnanie a ochranu každého člena mojej i pôvodnej rodiny

-   za pokoj v rodine Slavomíra a Anny

-   za to, aby veriaci obstáli v pokušeniach, v súžení boli trpezliví a v radosti vzdávali vďaky

-   za tých, ktorí iných zvádzajú na zlo

-    za uzdravenie pre Mariána

-    za obrátenie Patrika

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  SEPTEMBER 2016:

-   za našich duchovných otcov Štefana, Vladimíra a Pavla, aby ich srdcia boli stále čisté, jednoduché a pripravené hlásať

-   za Máriu a jej mamu

-   za rehoľné spoločenstvo našich sestier

-   za uzmierenie susedských vzťahov

-   za zdravie pre brata Petra

-   za vzťah Ivany a Štefana

-   za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-   za správnu voľbu nového vedúceho

-   za medziľudské vzťahy, aby v nich prevládal pokoj, pravdovravnosť, Božia láska

-   za snúbencov Katarínu a Miroslava

-   za brata Petra, nech ho Pán usmerní v jeho konaní nájsť si prácu

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za ochranu, zdravie, milosť a požehnanie pre moje deti Martina a Luciu, za ich ochranu na ceste, na ktorú sa chystajú a aby sa šťastne vrátili domov

-   za skoré uzdravenie pre švagrinnú Vieru

-   za Luciu

-   za + Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za ochranu, zdravie, milosť a Božie požehnanie pre moju mamku Alicu, za jej ochranu na ceste, na ktorú sa chystá

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

-   za Božie požehnanie a ochranu pre dcéru Michaelu

-   za opätovné nájdenie cesty k Bohu pre mojich bratov

-   za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre dcéru Janu

-   za Aničku a jej syna, aby sa im splnilo o čo prosia Pána

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra

-   do Tvojich rúk, Pane, odovzdávam svoju dcéru Janu a prosím, aby bolo ako Ty chceš

-   za dcéru Petru, za Božiu ochranu na cestách a Božiu pomoc v škole

-   za Božiu pomoc a zdravie pre priateľku Jožku

-   za obrátenie hriešnikov

-   za úspech akcie "OTEC, MAMA, DETI"

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  AUGUST 2016

- vo Svite:

 

-   za našich duchovných otcov Štefana, Vladimíra a Pavla, aby ich srdcia boli stále čisté, jednoduché a pripravené slúžiť

-   za Máriu a jej mamu

-   za jednotu a spoluprácu vo farnosti

-   za zdravie tela a duše pre Annu a Katarínu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a pomoc pri hľadaní zamestnania

-   za milosť vytrvania v dobrom predsavzatí a silu v nesení kríža

-   za Božie požehnanie rodiny brata Petra

-   za snúbencov Katarínu a Miroslava

-   za vzťah Ivany a Štefana

-   za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-   za uzmierenie susedských vzťahov

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za medziľudské vzťahy, aby v nich bolo viac lásky, úprimnosti, pravdovravnosti, prijatia

-   za našu rodinu, aby sa problémy riešili vždy s pokojom a láskou

-   za Luciu

-   za + Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   poďakovanie za všetky milosti a dobrodenia, ktoré sme dostali pri našej farskej púti do Podunajských Biskupíc a Trnavy

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

 

- v Podskalke:

-   za uzdravenie syna

-   za vytvorenie kresťanského spoločenstva z detí a mládeže tu na Podskalke

-   za pomoc Božiu a zdravie pre Jakuba

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu

-    za + Helenu

-    za Lenku a Adelku

-    za Janku a jej rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za požehnanie pre moju rodinu

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-    za Božiu ochranu pre dcéru

-    za prvoprijímajúce deti

-    za miništrantov

-    za lektorov

-   za mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania

-    za našu farnosť

-   za mladých

-    za naše Ružencové brastvo

 

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  JÚL 2016

- vo Svite:

-   za kňazov našej farnosti

-   za Máriu a jej mamu

-   za jednotu a spoluprácu vo farnosti

-   poďakovanie Pánu Bohu na pomoc pri našich osobných, rodinných a pastoračných aktivitách

-   za vzťah Ivany a Štefana

-   za snúbencov Katarínu a Miroslava

-   za Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom

-   za zdravie a Božie požehnanie pre brata Petra

-   za uzmierenie susedských vzťahov

-   za novú prácu pre brata Petra

-   poďakovanie jubilujúcich manželov Michala a Ľudmily za Božie požehnávanie ich manželstva a rodiny

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za slobodu ducha vo viere pre moju rodinu

-   za Božiu pomoc v chorobe pre Jožku a jej rodinu

-   za Luciu

-   za + Helenu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za Michala

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

 

 

- v Podskalke:

-   za Božiu pomoc pre syna Vlada

-   za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá: Ivku, Adamka a Mirku

-   za pokojnú a požehnanú starobu pre Annu

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu

-    za + Helenu

-    za Lenku a Adelku

-    za Janku a jej rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-    za pokoj a porozumenie, odpustenie v rodine

-    za Ľubomíra

-    za prvoprijímajúce deti

-    za birmovancov

-    za miništrantov

-    za lektorov

-   za mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania

-   za Máriu s rodinou

-    za Jozefa s rodinou

-    za našu farnosť

-   za mladých

-   za Žofiu s rodinou

-    za Emíliu s rodinou

-    za Ľubomíru s rodinou 

-    za mňa

-    za naše Ružencové bratstvo

 

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  JÚN 2016

- vo Svite:

-   za našich duchovných otcov

-   za Máriu a jej mamu

-   za Božiu pomoc v chorobe

-   za trpezlivosť pre tých, ktorí chorých opatrujú

-   za Božiu pomoc pri návrate na cestu viery pre bratov

-   za požehnanie rodiny Michala

-   za Božiu pomoc pri zvládaní choroby Jožky a požehnanie jej rodiny

-   poďakovanie za úspešné ukončenie vysokej školy

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra

-   za uzmierenie susedských vzťahov

-   za zdravie a Božie milosti pre krstného syna Paľa

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za Božie požehnanie rodiny brata Petra

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzku, Vieru, Mirka a Petra

-   za Luciu

-   za + Helenu

-   za snúbencov Katarínu a Miroslava

-   poďakovanie za úspešné zvládnutie maturitných skúšok

-   za zdravie a Božie milosti pre 50-ročného jubilanta Jozefa Kulicha

-   za manželov Zuzanu a Jaroslava - aby ich Pán požehnal dieťaťom

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za prvoprijímajúce deti a birmovancov, aby tieto slávnosti neboli ukončením, ale začiatkom života v Božej milosti

-   za duše v očistci

-   za tých, čo to najviac potrebujú

-   za dobrý priebeh a požehnanie slávnosti výročia konsekrácie kostola

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

 

 

- v Podskalke:

-   za uzdravenie manželky

-   za milosť spoločnej modlitby v rodinách

-   za vyliatie Ducha Svätého na našu farnosť

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu

-    za zomrelú mamu Lucie

-    za Lenku a Adelku

-    za Janku a jej rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-    za naplnenie nášho chrámu mladými ľuďmi

-    za víťazstvo ducha lásky a pokoja v celej našej rodine

-    za prvoprijímajúce deti

-    za birmovancov

-    za miništrantov

-    za lektorov

-   za mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania

-   za Božiu pomoc pri operácií

-    za prvoprijímajúce deti a birmovancov, aby tieto slávnosti neboli ukončením, ale začiatkom života v Božej milosti

-    za našu farnosť

-   za mladých

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Jakuba

-    za birmovanca Timoteja

-    za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Márie a 

-    za syna Márie s rodinou

-    za všetky vnúčatá Márie

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  MÁJ 2016

- vo Svite:

-   za Božie požehnanie kňazov našej farnosti

-   za Máriu a jej mamu

-   za prvoprijímajúce deti

-   za birmovancov, aby otvorili svoje srdcia pre Krista

-   za bezproblémové dokončenie opravy kostolnej veže

-   za zdravie Štefana

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu, Oľgu, Vlastu a Miroslava

-   za Božie požehnanie rodiny Michala

-   za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie Jožkinej rodiny

-   za Božiu pomoc pri štátniciach pre Michaelu

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Aničku, ktorá mi pomohla v núdzi

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za milosť oslobodenia a uzdravenia zo závislosti pre syna Martina

-   za Božie požehnanie, zdravie telesné i duševné, pokoj v srdci, radosť, odvahu, dôveru a silu pre Michala s rodinou

-   za Luciu

-   za + mamu Lucie

-   za zdravie pre syna Petra a nevesty Eleny

-   za vnučku Zuzku

-   za Božiu pomoc a zdravie pre mamu

-   za zdravie pre deti

-   za milosť obrátenia pre moju rodinu, a tiež za pokoj, lásku a jednotu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a jeho rodinu

-   za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Janu

-   za Lenku a Adelku

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-   za snúbencov Katarínu a Miroslava

-   za požehnanie Zuzany a Jaroslava

-   za požehnanie vzťahu Ivany a Štefana

-   za pokoj a Božie požehnanie v rodine brata Petra

-   za zmierenie susedských vzťahov

-   za Božiu pomoc pri maturitných skúškach pre Zuzanu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Timeu a vnuka Kevina

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Jána

-   za brata Jána, aby odpustil sebe, rodičom aj nám súrodencom

-   za Aničku a jej úmysel pre syna

-   za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre Vieru a Karola

-   za zdravie a prácu pre syna

-   za miništrantov

-   za lektorov

-   za mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania

-   za sestričky

-   za našu farnosť

-   za mladých

 

- v Podskalke:

 

-   za uzdravenie manželky

-   za milosť spoločnej modlitby v rodinách

-   za vyliatie Ducha Svätéhona našu farnosť

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu

-    za zomrelú mamu Lucie

-    za Lenku a Adelku

-    za Janku a jej rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za uzdravenie pre Stanislavu

-    za naplnenie nášho chrámu mladými ľuďmi

-    za víťazstvo ducha lásky a pokoja v celej našej rodine

-    za prvoprijímajúce deti

-    za birmovancov

-    za miništrantov

-    za lektorov

-   za mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania

-   za Božiu pomoc pri operácií

-    za prvoprijímajúce deti

-    za birmovancov

-   za našu farnosť

-   za mladých

 

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  APRÍL 2016

- vo Svite:

-   za požehnanie materiálnych i pastoračných diel, ktoré realizujeme v tomto roku

-   za Máriu a jej mamu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre kňazov našej farnosti, aby spolu s rehoľným spoločenstvom sestier Služobníčok tvorili pravú farskú rodinu

-   za manželstvá v kríze

-   za Božiu pomoc pre Annu

-   za Božiu pomoc v protivenstvách

-   za trpiacich kresťanov

-   za obrátenie syna Petra k viere

-   za uzdravenie pre Alžbetu

-   za Miroslava na misiach v Afrike

-   za milosť a uzdravenie našej mamky babky Alice

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Janu a jej rodinu

-   za brata Juraja

-   za Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre priateľku Jožku

-   za Luciu

-   za + mamu Lucie

-   za Božie požehnanie rodiny Michala

-   za Božiu pomoc pri závere štúdia Michaely

-   za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre syna Petra

-   za pokoj a Božiu lásku v susedských vzťahoch

-   za priateľku Ivanku, aby úspešne zahájila zmenu vo svojom zamestnaní

-   za Zuzanu, aby úspešne zvládla maturitné skúšky

-   za snúbencov Katarínu a Miroslava

-   za Lenku a Adelku

-   aby Pán požehnal Zuzanu a Jaroslava dieťaťom – najväčším Božím darom

-   za Božie požehnanie rodiny brata Petra

-   za našich birmovancov, aby otvorili svoje srdce pre prijatie darov Ducha Svätého

-   za prvoprijímajúce deti

 

- v Podskalke:

-   za zdravie a Božie požehnanie pre p. Justínku (poďakovanie za všetky aktivity vo farnosti)

-   za správne rozhodnutie pre vnuka Jakuba

-   za pokoj, lásku a vzájomné porozumenie v rodine

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu

-    za zomrelú mamu Lucie

-    za Lenku a Adelku

-    za Janku a jej rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za porozumenie a odpustenie v rodine

-    za Ľubomíra

-    za Annu

-    za Stanislava s rodinou

-    za Jozefa s rodinou

-    za Emíliu s rodinou

-    za Ľubomíru s rodinou

-   za Božiu pomoc pre mňa

-   za Božiu pomoc pri operácií

-    za prvoprijímajúce deti

-    za birmovancov

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  MAREC 2016

- vo Svite:

-   za uvedomenie si a prijatie daru Božieho milosrdenstva

-   za Máriu a jej mamu

-   za požehnanie materiálnych i pastoračných diel, ktoré realizujeme v tomto roku

-   za zdravie a Božie požehnanie pre kňazov našej farnosti, aby spolu s rehoľným spoločenstvom sestier Služobníčok tvorili pravú farskú rodinu

-   za zdravie syna a návrat k Bohu

-   za manželstvá a duchovné povolania, ktoré sú v kríze

-   za trpiacich kresťanov

-   za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre syna Petra

-   za uzdravenie sestry Vlasty

-   za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Annu, ktorá mi pomáha, keď som v núdzi

-   za správnu voľbu pri kúpe domu a požehnanie domácnosti

-    za moju rodinu

-    za Máriu a jej rodinu

-    za Janu a jej rodinu

-    za dcéry

-    za zdravie Jána, Pavla, Cecílie a Márie

-    za Luciu

-   za + mamu Lucie

-    za dcéru Máriu, aby objavila Boží hlas v duši a zápasila o svoju vieru

-    za obrátenie syna Petra s rodinou

-    za skoré uzdravenie Alžbety a Miroslava

-    za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava na misiach v Afrike

-    za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre deti, vnúčatá a celú rodinu

-    za brata Juraja

-    za Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre priateľku Jožku

-   za Lenku a Adelku

-    za požehnanie občianskeho združenia Familiaris, aby všetky projekty boli podporené štátom a samosprávou

-    za Božie požehnanie rodiny Michala

-    za Božiu pomoc pri závere štúdia Michaely

-    za pokoj a Božiu lásku v susedských vzťahoch

-    za priateľku Ivanku, aby úspešne zahájila zmenu vo svojom zamestnaní

-    za Zuzanu, aby úspešne zvládla maturitné skúšky

-    za snúbencov Katarínu a Miroslava

-    aby Pán požehnal Zuzanu a Jaroslava dieťaťom - najväčším Božím darom

-    za Božie požehnanie rodiny brata Petra

-    za našich spovedníkov, aby nás posilnení Duchom Svätým dokázali usmerniť a povzbudiť

-    za spoluprácu našich rehoľných sestier a kňazov v našej farnosti

-    za našich birmovancov, aby otvorili svoje srdce pre prijatie darov Ducha Svätého

-    za prvoprijímajúce deti

 

- v Podskalke:

-   za zdravie a Božie požehnanie pre deti

-   za zdravie a Božie požehnanie rodiny dcéry Janky

-   za vyslobodenie syna zo závislosti alkoholu a drog

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za uzdravenie vzťahov v našej rodine

-   za pokoj v rodine Jána

-   za uzdravenie syna z choroby

-    za zomrelú mamu Lucie

-    za Lenku a Adelku

-    za Janku a jej rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Luciu

-    za milosť obrátenia syna

-    za obrátenie pre rodinu

-    za všetky vnúčatá

-    za obrátenie Mariany

-    za našich kňazov v našej farnosti

-    za zdravie pre Ondreja a Annu

-   za obrátenie syna Lukáša

-    za prvoprijímajúce deti

-    za birmovancov

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  FEBRUÁR 2016

- vo Svite:

-   za požehnanie materiálnych i pastoračných diel, ktoré budeme realizovať v roku 2016

-   za Máriu a jej mamu

-   za lepšie uvedomenie si daru Božieho milosrdenstva pre každého z nás

-   za zdravie a Božie požehnanie pre našich kňazov a rehoľné sestry

-   za mier všade vo svete

-   za čulý život viery v našej farnosti

-   za prvoprijímajúce deti a ich rodičov, aby rástli vo viere a láske k Ježišovi

-   za birmovancov a všetkých mladých, aby napojili svoj život na Ducha Svätého

-   za rodiny, aby žili v láske, dôvere a vernosti

-   za požehnanie a dar telesného a duševného zdravia pre Elenkinu rodinu, pre Evičku a Annu

-   za skoré uzdravenie Alžbety a Miroslava

-    za moju rodinu

-    za Máriu a jej rodinu

-    za Janu a jej rodinu

-    za obrátenie k viere syna Petra s rodinou

-    za šťastný a zdravý priebeh pôrodu pre Katku

-    za Luciu a jej mamu

-    za dary Ducha Svätého a ich zveľaďovanie a využitie pre posvätenie v Božej službe pre spásu svoju a svojich blížnych

-    za za Božie požehnanie, ochranu a zdravie rodiny Michala

-    za uzdravenie syna Petra

-    za pokoj a Božiu lásku v susedských vzťahoch

-    za priateľku Ivanku, aby úspešne zahájila zmenu vo svojom zamestnaní

-    za zdravie pre uja Janka

-    za Zuzanu, aby úspešne zvládla maturitné skúšky

-   za Lenku a Adelku

-    za snúbencov Katarínu a Miroslava

-    aby Pán požehnal Zuzanu a Jaroslava dieťaťom - najväčším Božím darom

-    za Božie požehnanie rodiny brata Petra

-    za šťastlivý pôrod pre Ivanu

-    za Božie požehnanie a vrátenie sa k viere syna Miroslava

-    za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre syna Petra

-    za uzdravenie na tele a na duši celej rodiny

-    o dar pokoja, zmierenia a odpustenia pre rodinu Michaely a Kataríny

-    za uzdravenie sestry Vlasty a za zdravie pre mamku Alicu

-    na príhovor sv. Blažeja prosím o dar milosti zdravia pre Moniku

-    Pane Ježišu, svojou láskou povzbudzuj a upevňuj, požehnávaj a ochraňuj Jána

-    za zdravie a Božie požehnanie pre deti Michaelu, Máriu a Petra s rodinou

-    za zdravie Miloslava

-    za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Michala a Moniky

-    za pomoc pri dokončovaní rodinného domu

-    za dary Ducha Svätého pri výchove Timoteja a za dar druhého dieťaťa

-    za silu, trpezlivosť, pokoj v duši pre všetkých, ktorí musia znášať veľké telesné alebo duševné trápenie

 

- v Podskalke:

-   za uzdravenie syna, jeho oslobodenie od alkoholu a zničenie každého zla v ňom

-   za pomoc v ťažkostiach a silu znášať utrpenia

-   za uzdravenie mojej rodiny, mojich synov a dcér a za dar lásky a odpustenia v našom dome

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna a jeho deti Mirku, Ivetku a Adamka

-   za zdravie syna Jána

-   za obrátenie dcéry a jej rodiny

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

-    za Lenku a Adelku

-    za Janku a jej rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Luciu a jej mamu

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Samka a rodičov

-    za deti, vnúčatá, pravnúčatá a za nás

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  JANUÁR 2016

- vo Svite:

-   za zdravie pre našich kňazov Štefana, Vladimíra a Gustáva

-   za Máriu a jej mamu

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   aby sme sa učili byť viac milosrdní (najmä v roku milosrdenstva)

-   aby Pán požehnal manželskú lásku Michala a Moniky druhým dieťatkom

-   aby im Pán pomohol pri dokončení nového domu

-   aby ich Pán udržal vo vzájomnej láske, zdraví, dôvere, obetavosti

-   aby Pán požehnával službu kňazov, sestričiek, kantorov a všetkých pričinlivých laikov v prospech oživenia viery v našej farnosti

-   za manželov Zuzanu a Jaroslava, aby ich Pán požehnal dieťaťom - najväčším Božím darom

-   za ochranu a zdravie pre moju mamku Alicu

-    za moju rodinu

-    za Máriu a jej rodinu

-    za Janu a jej rodinu

-    za Božie požehnanie rodiny brata Petra

-    za pokoj a Božiu lásku v susedských vzťahoch

-    za Luciu a jej mamu

-    za dobrú spoluprácu kňazov a rehoľných sestier našej farnosti počas celého roku

-    poďakovanie za šťastlivý pôrod Lenky, za zdravie a Božie požehnanie pre jej dcéru Máriu i celú rodinu

-    za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-    za zdravie, ochranu a Božie požehnanie pre rodinu Michala

-    za zdravie Štefana

-    za rodinu Martina a Jany

-    za rodinu Slavomíra a Anny

-   za Lenku a Adelku

 

- v Podskalke:

-   za uzdravenie syna, jeho oslobodenie od alkoholu a zničenie každého zla v ňom

-   za pomoc v ťažkostiach a silu znášať utrpenia

-   za uzdravenie mojej rodiny, mojich synov a dcér a za dar lásky a odpustenia v našom dome

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna a jeho deti Mirku, Ivetku a Adamka

-   za zdravie syna Jána

-   za obrátenie dcéry a jej rodiny

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

-    za Lenku a Adelku

-    za Janku a jej rodinu

-   za Máriu a jej rodinu

-   za Luciu a jej mamu

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  DECEMBER 2015

- vo Svite:

-   za vrátenie sa syna k svojej  viere

-   za moju rodinu

-   za skoré uzdravenie a božie požehnanie Alžbety

-   za obrátenie syna Petra s rodinou

-   za obrátenie Milana

-   za zdravie Miroslava a Jána

-   za posilnenie v ťažkých chvíľach pre všetkých chorých

-   za Janku s rodinou

-   za Františka s rodinou

-   za Janu a Jozefínu

-   za milosť prijať Ježiša Krista do sŕdc Rada a Zuzany

-    za naplnenie kostola v prvé piatky a fatimské soboty

-    za obnovu viery v našej farnosti

-    na úmysly svätej Panny Márie

-    za vrcholných politikov našej krajiny

-    aby sa rodiny viacej modlili svätý ruženec

-    za trpiace deti v Somálsku, Sudáne, Rwande

-    za božiu milosť pre Evu s rodinou

-    za uzdravenie rodinných vzťahov

-    za kňazov, ktorí stratili vieru

-    za dobré susedské vzťahy

-    za mužov, aby si viac vážili ženy

-    aby ľudia na sv. omšiach otvorili svoje srdcia a prijali živého Ježiša Krista

-    za dar živej viery pre našich birmovancov

-    za manželov našej farnosti

-    za Máriu a jej mamu

-    za Janu a jej rodinu

-    za zdravie a Božie požehnanie a milosť pre Máriu

-    za milosť uzdravenia duše i tela pre Máriu a jej syna Michala

-    za duše v očistci

-    za pokoj a božie požehnanie v rodine brata Petra

-    za zdravie nášho duchovného otca Štefana

-    za spoločné dielo rehoľných sestier a duchovných otcov našej farnosti

-    za manželov Jaroslava a Zuzanu, aby ich Pán Boh požehnal dieťaťom -najväčším Božím darom

-    za pokoj, Božiu lásku v susedských vzťahoch

-    za šťastlivý pôrod priateľky Lenky

-    za zdravie a božie požehnanie pre Jožku

-    za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

-    za silu niesť kríž choroby pre Jožky

-    za tých, za ktorých sa nikto nemodlí

-    za tých, za ktorých je nám ťažko sa modliť

-    za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-    za tých, ktorí opustili cirkev

 

- v Podskalke:

-   za ochranu a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

-   za pokoj, lásku, dary Ducha Svätého a božie požehnanie, zdravie, pomoc a ochranu Panny Márie

-   za oslobodenie a obrátenie manžela

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za dcéry s ich rodinami

-   za pokojnú a požehnanú starobu pre mamu

-   za mojich súrodencov s ich rodinami

-    za mňa

-    za Lenku a Adelku

-    za opravu nášho chrámu

-    za Janku a jej rodinu

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  NOVEMBER 2015

- vo Svite:

-   za našich duchovných otcov a rehoľné sestry, aby aj naďalej plnili svoje poslanie s veľkým a otvoreným srdcom

-   za moju rodinu

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   za birmovancov, aby dokázali otvoriť svoje srdcia pre prijatie darov Ducha Svätého

-   za zdravie a Božiu milosť pre syna Jara

-   za zdravie a požehnanie celej rodiny

-   za zmiernenie bolestí pre ťažko chorého švagra

-   za pokoj a Božie požehnanie pre celú rodinu a vyriešenie vzťahu medzi súrodencami

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a jeho rodinu a pre Števa a jeho rodinu

-   za Božiu pomoc a ochranu Matky Božej pri operácii dcéry

-    za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra s rodinou

-    za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku Zuzku

-    za zdravie a Božie požehnanie pre moje dcéry

-    za zdravie pre brata Janka a švagrinnú Hanku

-    za susedské vzťahy, aby v nich prebýval Boží pokoj a láska

-    za zdravie a Božiu pomoc pre priateľku Lenku

-    za manželov Zazanu a Jaroslava, aby ich Pán Boh požehnal najväčším Božím darom - bábätkom

-    za zdravie a Božiu pomoc pre manžela

-    za milosť viery pre Andrejku

-    za zdravie a ochranu Panny Márie pre vnúčatá

-    za sestričku Loyolu

-    za Božiu pomoc, lásku a trpezlivosť pre Máriu

-    za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-    za zdravie, ochranu a Božie požehnanie pre rodinu Michala

-    za Máriu a jej mamu

-    za Janu a jej rodinu

-    za zdravie a Božie požehnanie a milosť pre Máriu

-    za prvoprijímajúce deti

-    za veriacich našej farnosti

-    za rodiny vo Svite i na svete

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  OKTÓBER 2015

- vo Svite:

-   za našich duchovných otcov - Štefana, Vladimíra a Gustáva

-   za Máriu a jej mamu

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   za slovenských biskupov

-   za birmovancov, aby mali otvorené srdcia pre prijatie darov Ducha Svätého

-   za rodinu Slavomíra a Anny

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-   za manželov Jaroslava a Zuzanu, aby im Pán požehnal vytúžené bábätko

-   za Božie požehnanie a zdravie pre Lenku

-   za pokoj v susedských vzťahoch

-    za moju rodinu

-    za Máriu a jej rodinu

-    za Janu a jej rodinu

-    za našich zákonodarcov

-    za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre moje deti

-    za mier a pokoj vo svete

-    aby sa v rodinách modlil svätý ruženec každý večer

-    za Janu a Jozefínu

-    za pokoj a mier pre Ukrajinu

-    za Miloslava s rodinou

-    za dar dobrej manželky pre Mariána, Pavla a Františka

-    za nenarodené deti

-    za ozdravenie manželstva Michala a Miroslavy

-    za dobré susedské a medziľudské vzťahy

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Františka s rodinou

-    za duše v očistci

-    za zdravie pre Máriu, Michala a Jakuba

-    za zdravie a Božie požehnanie pre moje deti

-    za zdravie a silu pre jubilantku Máriu

-    za vnučku a pravnúčatá Dominika a Tomáška

-    za zdravie pre syna Petra s rodinou

-    za Božie požehnanie pre manželov Petru a Petra

-   za Lenku a Adelku

 

- v Podskalke:

-   za milosť obrátenia syna

-   za zdravie a požehnanie rodiny dcéry Janky

-   za Božiu pomoc a šťastný pôrod pre vnučku Máriu a Gabiku

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za vyslobodenie syna zo závislosti

-   za zbavenie závislosti otca a manžela, aby mu Pán doprial radosť z prežívania voľných chvíľ v kruhu svojej rodiny

-   za zdravie, Božie požehnanie a lásku v rodine Justíny

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

-    za Lenku a Adelku

-    za obrátenie pre mamku a jej dve dcéry

-    za pokoj v srdci pre brata

-    za kňazské a rehoľné povolania

-    za milosť spoločnej modlitby v rodinách

-    za poslušnosť a pokoru

-    za Janku a jej rodinu

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  SEPTEMBER 2015

- vo Svite:

-   za kňazov a rehoľné sestry v našej farnosti

-   za Máriu a jej mamu

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   za novomanželov Štefana a Moniku, aby v ich strede bol vždy Pán Boh

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-   za manželov Jaroslava a Zuzanu, aby im Pán požehnal vytúžené bábätko

-   za Božie požehnanie a zdravie pre Lenku

-   za pokoj v susedských vzťahoch

-   za pani Alžbetu a jej šťastlivý návrat domov

-   za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre moje deti

-    za moju rodinu

-    za Máriu a jej rodinu

-    za Božie požehnanie pre organizátorov  a účastníkov Národného pochodu za život, aby ich dielo prinieslo hojné ovocie

 

- v Podskalke:

-   za milosť obrátenia syna

-   za zdravie a požehnanie rodiny dcéry Janky

-   za Božiu pomoc a šťastný pôrod pre vnučku Máriu a Gabiku

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za vyslobodenie syna zo závislosti

-   za zbavenie závislosti otca a manžela, aby mu Pán doprial radosť z prežívania voľných chvíľ v kruhu svojej rodiny

-   za zdravie, Božie požehnanie a lásku v rodine Justíny

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

-    za Lenku a Adelku

-    za obrátenie pre mamku a jej dve dcéry

-    za pokoj v srdci pre brata

-    za kňazské a rehoľné povolania

-    za milosť spoločnej modlitby v rodinách

-    za poslušnosť a pokoru

-    za Janku a jej rodinu

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  AUGUST 2015

- vo Svite:

-   za naše rehoľné sestričky, ktoré v tomto mesiaci oslavujú 25 rokov pôsobenia na Slovensku, za ich obetu života a služby pre našu farnosť

-   za Máriu a jej mamu

-   za našich kňazov, ktorí nám denne slúžia pri oltári a v spovednici

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   za všetkých, ktorí krášlia, upratujú a zveľaďujú náš kostol a jeho okolie

-   za našich kantorov

-   za všetkých aktívnych laikov našej farnosti

-   za naše rodiny, matky, otcov, deti, mládež, aby sme rástli vo viere a skutočnej zbožnosti

-   za všetkých, ktorí sa vytrvalo modlia na naše spoločné úmysly

-   za všetkých chorých, ktorí trpezlivo znášajú svoje kríže

-   za všetkých, ktorí sú na prahu smrti

-   za všetkých hľadajúcich Pána

-   za trpezlivosť znášať slabosti svoje a ľudí okolo seba

-    za Božie požehnanie, ochranu, vedenie a pomoc pre rodinu Michala a Moniky

-    za Božiu ochranu pre moje vlastné deti, krstné, birmovné a duchovne adoptované deti a kňazov

-    za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-    za manželov Jaroslava a Zuzanu, aby im Pán požehnal vytúžené bábätko

-    za Božie požehnanie a zdravie pre Lenku

-    za susedské vzťahy, aby zavládol medzi nimi pokoj

-    za priateľku Ivanku, aby ju Pán požehnal v novej práci

-    za zdravie a Božie požehnanie pre deti

-    za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Zuzku

-    za požehnanie a zdravie pre syna Petra s rodinou

-    za ochranu životov na cestách pre všetkých prázdninujúcich a dovolenkujúcich ľudí

-    za moju rodinu

-    za Máriu a jej rodinu

-    za Božie požehnanie pre organizátorov  a účastníkov Národného pochodu za život, aby ich dielo prinieslo hojné ovocie

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  JÚL 2015

- vo Svite:

-   za kňazov, ktorí budú v tomto čase preložení do nových farností

-   za kňazov našej farnosti, aby boli stále dobrými pastiermi s otvoreným srdcom

-   za rehoľné sestry pôsobiace v našej farnosti, aby boli horlivými nositeľkami Tvojej lásky

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   za ťažko chorých

-   za tých, čo sú v ťažkých životných situáciach

-   za zdravie a Božiu pomoc pre priateľku Lenku

-   za vieru, pokoj a lásku do našej rodiny

-   za zdravie a Božiu ochranu pre Jožku a jej rodinu

-   za Božie požehnanie a ochranu pre Michaelu a Petru

-   nech Ježišova láska uzdraví zložité susedské vzťahy

-   za manželov Jaroslava a Zuzanu, aby im Pán Boh požehnal vytúžené bábätko

-   za úplné psychické a fyzické uzdravenie mojej mamy

-    za moje psychické uzdravenie a silu zvládať každodenné životné záležitosti

-    za svoje dieťa, aby bolo zdravé a aby sme z neho vychovali šťastného a zdravého človeka

-    za zdravie pre môjho manžela a za to, aby nestratil prácu, aby sa rozbehla produkcia v ich podniku

-    za uzdravenie zranených susedských a rodinných vzťahov

-    za Máriu a jej mamu

-    za moju rodinu

-    za Božie požehnanie pre Janku s rod.

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

-    za odpočinutie večné pre sestry Márie

-    za požehnanie a jednotu celej mojej rodiny

-    za to, aby sme zvládali plniť svoje finančné povinnosti

-    za živú vieru pre seba i celú svoju rodinu

-    za syna Petra a jeho rodinu, za ich zdravie

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Michaelu

-    za celú moju rodinu

-    poďakovanie za dar môjho života, zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov

-    za ochranu životov na cestách pre všetkých prázdninujúcich a dovolenkujúcich ľudí

 

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  JÚN 2015

- vo Svite:

-   za novokňazov a za všetkých kňazov, ktorí budú preložení na nové pôsobiská, aby boli prijatí s úctou a láskou a aby neúnavne hlásali Evanjelium

-   za Máriu a jej mamu

-   poďakovanie za nášho pána farára, ktorý pracuje v Pánovej vinici 25 rokov

-   za všetky nenarodené deti a ich matky

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   za Pánovu ochranu tých, ktorí sú vystavení provokáciám a pokušeniam

-   za návrat k Bohu dcér a vnúčat

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-   aby medzi svárlivými susedmi zavládol Boží pokoj

-   za milosť viery pre Janku, Slávku, Evu a celú moju rodinu

-   za manželov Jaroslava a Zuzanu, aby im Pán požehnal vytúžené bábätko

-   za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre Lenku

-   za hojnosť Ježišových milostí, posilnenie v jeho službe a ochranu pre Ľuboša

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Elenu s rodinou

-    za pomoc Ducha Svätého študentom v skúškovom období

-    za pokoj a uzdravenie ducha pre Annu, Evku a Lenku

-    za zosnulú lektorku Máriu, aby sa čo najskôr mohla tešiť z pohľadu na Božiu tvár

-    za celú moju rodinu

-   za ochranu životov na cestách pre všetkých prázdninujúcich a dovolenkujúcich ľudí

-    za moju rodinu

-    za farnosť Svit

 

- v Podskalke:

-   za milosť spoločnej modlitby v rodinách

-   za všetkých našich duchovných otcov

-   za zdravie a Božie požehnanie pre chorú sestru

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za zdravie rodiny dcéry Janky

-   za milosť obrátenia pre syna

-   za nájdenie zmyslu života pre syna

-    za uzdravujúci dotyk Božej lásky pre mamku a jej dve dcéry

-    za všetkých, ktorí bojovali alebo bojujú za lepší, spravodlivý život

-    za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu

-    za zdravie a pokoj v nesení kríža

-    za pokojnú starobu pre Annu

-    za obrátenie Márie s rodinou

-    za obrátenie Jozefa s rodinou

-    za vnukov: Daniela a Martina

-    za obrátenie dcér s rodinami

-    za obrátenie manžela

-    za Emíliu

-    za pokojnú starobu pre Margitu

-    za pomoc v chorobe pre Alžbetu

-    za zdravie a Božie požehnanie pre ťažko chorú dcéru

-    za vyslobodenie syna z otroctva závislosti

-    za odpustenie a pokoj v srdci nášho brata

-    za uzdravenie a šťastný pôrod pre vnučku Máriu

-    za milosť a Božie požehnanie pre deti

-    za pokoj, porozumenie a božie požehnanie v rodine

-    za zdravie, Božie požehnanie a úspechy pre vnukov a vnučky

-    za uzdravenie dcérky

-    za Božiu pomoc pre vnúčatá

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Justínu

-    za Janku a jej rodinu

-    za všetko vďaka, drahý Pane

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci  MÁJ 2015

- vo Svite:

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   za zdravie Štefana a Jána

-   za sestričku Tarzíciu, nech Božia blízkosť spôsobí radosť a pokoj v jej srdci

-   za mier a pokoj vo svete

-   za zdravie a Božie požehnanie nášho duchovného otca

-   za obrátenie Kataríny, Moniky a Tomáša

-   za Máriu a jej mamu

-   za zbavenie závislosti od alkoholu Jozefa

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Františka s rodinou

-   za spoločenstvá v našej farnosti, aby všetko konali na Božiu slávu

-   za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre moju rodinu

-   za urovnanie rodinných problémov medzi súrodencami

-   za pomoc a príhovor Panny Márie v ťažkej chorobe dcéry

-   za Božiu milosť pre Róberta a Mariána

-    za zdravie pre Máriu

-    za slovenský národ, aby neochaboval vo viere v Boha

-    za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Michala a Jakuba

-    za Boží pokoj v susedských vzťahoch

-   za moju rodinu

-    za misionárov v Afrike, Pakinstane a v Iraku

-    za zdravie a Božie požehnanie pre deti

-    za duše v očistci

-    za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-    za novú prácu pre koordinátorku Stanku

-    za posilnenie viery rodiny Ondikovej

-    za Rada a Zuzanu

-    za Božie požehnanie rodiny brata Petra

-    za pokoj v srdci pre Janu

-    za manželov Zuzanu a Jarka, aby im Pán požehnal vytúžené bábätko

-    za celú moju rodinu, za milosť živej viery, lásku, pokoj a jednotu

-    za Miloslava s rodinou

-    za Božie milosrdenstvo pre Jozefínu

-    za milosť odpustenia pre môjho manžela vo vzťahoch

-    za Ľubomíra s rodinou

-    za dobré susedské vzťahy

-    za všetkých chorých, ku ktorým chodia mimoriadni rozdávatelia so Svätým prijímaním

-    za oslobodenie a uzdravenie zo závislostí a zranení mojich synov

-    za dar živej viery pre deti a mládež

-    za Božiu milosť a dar dobrej manželky pre Michala

-    za moje deti, ich posilnenie vo viere, aby aj svoje deti vychovávali v láske a viere

-    za prvoprijímajúce deti našej farnosti

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci APRÍL 2015

- vo Svite:

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   za oživenie viery v našej farnosti

-   za zdravie, silu a Božie požehnanie pre našich kňazov, sestričky a všetky zasvätené osoby

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Terezku

-   za zlepšenie susedských vzťahov

-   za Božiu ochranu našej rodiny

-   za skoré uzdravenie Bernadety

-   za nádej a silu pre našich starých, chorých a bezmocných farníkov

-   za Božiu pomoc a silu pre brata Petra

-   za našich mladých farníkov, aby mali odvahu a silu žiť čisté vzťahy a uzatvárať manželstvá

-   za rodičov malých i veľkých detí našej farnosti, aby sami rástli vo viere a mohli tak byť príkladom nábožného života pre svoje deti

-   Za Máriu a jej mamu

-   Za moju rodinu

-    za pokoj a mier všade vo svete

-    za zdravie Jána

-    za zdravie a Božie požehnanie pre deti Máriu, Michaelu

-    za Božiu ochranu pre všetkých prenasledovaných kresťanov

-    za dary Ducha Svätého pre nášho primátora, poslancov vo Svite i za všetkých politikov, ktorí majú moc rozhodovať o spravovaní nášho štátu

-    za všetkých nevyliečiteľne chorých, aby nestrácali nádej a aby ťarchu svojho kríža odovzdávali Pánu Ježišovi

-    za požehnanie rodiny Michala, Moniky a Timka, za pomoc pri stavbe domu

-    za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a jeho rodinu

-    za kantorov našej farnosti, aby ich Pán požehnával a sprevádzal

-    za učiteľov, aby mali trpezlivosť, silu, zdravie a radosť pri náročnej práci s deťmi

-    za zdravie, silu, nádej, trpezlivosť, pokoj v srdci a Božiu pomoc pre lektorku Marienku

-    za zdravie, radosť, pokoj srdca a Božie požehnanie pre všetkých "ochotníkov" v našej farnosti, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pre zveľaďovaní života v našej farnosti

 

- v Podskalke:

-   za Božiu pomoc a ochranu

-   za deti a vnúčatá

-   za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

-   za Máriu a jej mamu

-   za moju rodinu

-   za manžela

-   za dcéry s ich rodinami

-   za Emíliu

-    za Margitu

-    za mamu Annu

-    za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu

-    za uzdravenie manželky Anny

-    za pokoj v rodine

-    za zdravie a pomoc pri ukončení vysokej školy pre vnučku

-    za uzdravenie a Božiu pomoc pre Matúša

-    za šťastný pôrod Alžbetky a Božie požehnanie pre celú rodinu

-    za Jakuba a všetkých mladých, aby počúvali Boží hlas a našli si primerané zamestnanie

-    za zdravie a dary Ducha Svätého pre synov

-    za zosnulých z našej rodiny

-    za Božie požehnanie pre rodinu Škvarekovú

-    za deti a vnúčatá

-    Poďakovanie nášmu Pánovi za dar uzdravenia

-    za rodinu Novotnú

-    za Mareka, aby si našiel prácu

-    za Božiu pomoc a ochranu pri všetkých prácach v kostole

-    za rozumné riešenia pri práci Hospodárskej rady

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci MAREC 2015

- vo Svite:

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   za zdravie a Božie požehnanie pre deti

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a jeho rodinu

-   za susedské vzťahy, aby v nich zavládla Ježišova láska

-   za skoré uzdravenie Michala

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej mamu

-   za Božiu pomoc v chorobe pre Jožku a jej rodinu

-   za seba samú, aby som prijala všetko, čo mi Boh chce dať

-   za zdravie brata Petra

-   za moje deti, aj za krstné a birmovné deti

-   za kňazov Štefana, Gustáva a Vladimíra, aby v ich srdciach stále vládla Ježišova láska

 

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci FEBRUÁR 2015

- vo Svite:

-   za spoločné dielo farského úradu a sestier Služobníčok

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   poďakovanie za milosť radosti, že sme Vianoce prežili s rodinami našich detí

-   za obrátenie dcér a vnúčat a návrat k Bohu

-   za požehnanie a zdravie pre našich duchovných otcov a rehoľné sestričky

-   za misionárov v Afrike

-   za Máriu a jej mamu

-   poďakovanie za novú šancu prehodnotiť život

-   za milosť viery pre Aďku

-   za uzdravenie tela i duše všetkých členov rodiny

-   za pokoj a dary Ducha Svätého pre Janu

-   poďakovanie za záchranu života a zdravia dcéry Petry

-   za zdravie pre vnúčatá

-   za našich ústavných činiteľov

-   za zdravie pre syna Petra s rodinou

-   za obrátenie Ukrajiny, aby Panna Mária obdarila pokojom všetky znepriatelené strany

-   za zdravie a Božie požehnanie pre deti

-   za svetlo Božej lásky do srdca Antona

-   za zdravie pre vnučku Zuzku

-   za upevnenie susedských vzťahov

-   za seba samú, aby som dokázala otvoriť naplno svoje srdce Pánovi a tak prijať všetko čo mi chce dať

-   za dary Ducha Svätého pre biskupov Štefana, Andreja, Bernarda, Stanislava

-   za obrátenie Slovákov, aby spoznali svetlo pravdy a Božej lásky

-   za kňazov Štefana, Vladimíra a Gustáva, nech sú stále zrkadlom Tvojej lásky

-   za dar viery pre Rada a Zuzanu

-   za moju rodinu

-   za susedské vzťahy, aby do nich vstúpila Ježišova láska

-   za Michala s rodinou

-   za dar živej viery pre Janku s rodinou

-   za dobré manželky pre Mariána, Paľa, Stana, Antona

-   za snúbencov Petra a Petru

-   za Františka s rodinou

-   za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

-   za kňaza Mariána

-   za nenarodené deti a ich rodiny

-   za trpiacich v Nigérii

-   za mojich súrodencov

-   za akolytov a mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie

-   za ružencové spoločenstvo

-   za ochranu na cestách pre našich duchovných otcov

 

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci JANUÁR 2015

- vo Svite:

-   za zdravie našich duchovných otcov Štefana, Vladimíra a Gustáva

-   za referendum o rodine

-   za tých, ktorí opustili cirkev

-   za milosť viery pre moju rodinu, pre Evu, Janu, Bibiánu a Slávku

-   za Božie požehnanie pre Michala s rodinou

-   za zdravie, silu, pokoj, ochranu a milosť pre moju mamku Alicu počas celého nového roku

-   za Božiu pomoc pre nevyliečiteľne chorú Jožku a jej rodinu

-   za naplnenie kostola na prvé piatky a fatimské soboty

-   za Rada a Zuzanu

-   za odvrátenie medzinárodného vojnového konfliktu na Ukrajine

-   za Božiu pomoc v skúškovom období pre moje deti

-   za ochranu, zdravie, vieru, pokoj, obrátenie pre môjho syna Martina

-   za Františka s rodinou

-   za vzťah Ivanky a Štefana

-   za Michala

-   za Božiu milosť a pokoj v duši pre Janu

-   poďakovanie za novú prácu

-   za ochranu, vieru, zdravie, pokoj, obrátenie a úspešné ukončenie školy pre moju dcéru Luciu

-   za moju rodinu

-   za dar živej viery pre Janku s rodinou

-   za Máriu a jej mamu

-   za dobré susedské vzťahy

-   za ochranu, zdravie, vieru, pokoj, silu pre moje deti a pre celú moju rodinu a za obrátenie pre moje deti

-   za dobré rodinné vzťahy

-   za dobré manželky pre Mariána, Pavla a Stanislava

-   za susedské vzťahy, aby do nich vstúpila Tvoja láska

-   za duše v očistci

-   za Božiu milosť pre nášho diecézneho biskupa Štefana

-   za Božie požehnanie pre deti s rodinami manželov Hudákových

-   za alkoholikov

-   za Božie požehnanie mojich súrodencov s rodinami a za vyliatie Ducha Svätého pre každého jedného z nich

-   za Božie požehnanie pre otcov biskupov Bernarda a Stanislava

-   poďakovanie za nádherných a požehnaných 50 rokov manželstva

-   za naše rehoľné sestry, aby naďalej plnili svoje poslanie a zotrvali verne vo svojej prvotnej láske k Ježišovi

-   za pokoj srdca, telesné a duševné zdravie pre Michala

-   za dary Ducha Svätého pre Moniku a Michala pri budovaní ich vzťahu v manželstve a pri výchove ich synčeka Timoteja

-   za Božiu pomoc pri stavbe domu pre rodinu Michala a Moniky

-   za dar viery pre brata Jána a za možnosť získať prácu

-   za dar viery, pokánia, pokoja pre Vojtecha

-   za prehĺbenie viery a pravej nábožnosti v našom farskom spoločenstve a za jednotu v ňom

-   za Božiu pomoc, dary Ducha Svätého a ochranu sv. Jozefa a Panny Márie pre našich kňazov

-   za dar veľkej dôvery v Božiu silu a moc pre nás všetkých

-   veľká vďaka za vypočutie jednej naliehavej prosby... Bohu nič nie je nemožné!

-   za Božie milosrdenstvo a spásu pre všetkých zosnulých členov rodiny Hudákovej a Pacalajovej

-   za Božie požehnanie pre moju školu, pre každého profesora

-   poďakovanie Bohu za môj život a prosba o požehnanie pre mňa

-   za Božiu pomoc pre rodiny na svete

-   za dobrý výsledok referenda o rodine

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci DECEMBER 2014

- vo Svite:

-   za pokoj v rodine

-   na úmysel pána farára

-   za správne využitie týchto adventných dní

-   za duchovných otcov Štefana, Vladimíra, Gustáva a všetkých, ktorí budú v najbližších dňoch vysluhovať sviatosť zmierenia

-   za otvorenie sŕdc mojich detí pre Božiu lásku

-   za trpezlivosť, pokoj v srdci, správne konanie a rozhodnutie

-   za Máriu, aby si našla prácu

-   za rodiny, aby sa vylepšili susedské vzťahy

-   za moju rodinu

-   za Máriu a jej mamu

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra s rodinou

-   za posilnenie vo viere a uvedomenie si, že Bohu nič nie je nemožné

-   za Božie požehnanie a pomoc pre chorobou skúšanú Jožku a jej rodinu

-   za vyriešenie konfliktov v susedských vzťahoch

-   za zdravie pre p. Marienku O.

-   za telesné a duševné uzdravenie Michala

-   za pomoc a Božie požehnanie pre manželov Moniku a Michala pri stavbe domu

-   za zmierenie otca so synom

-   za dary Ducha Svätého pre našich kňazov a sestričky

-   za Božie požehnanie našich rodín

-   za pokoj v srdci a trpezlivosť v skúškach pre všetkých chorých, bezmocných a starých ľudí

-   za ochranu našich detí, vnúčat pred amorálnymi vplyvmi z médií

-   za pokoj a konštruktívnu spolupráce našich nových poslancov a primátora

-   za milosrdenstvo a pokoj pre duše našich zomrelých farníkov

-   za pokoj a mier všade na svete

 

- v Podskalke:

-   za synov, dcéru, všetky vnúčatá a celú rodinu

-   za kňazov našej farnosti aj za Patrika

-   za zomrelé duše, na ktoré si nikto nespomína

-   za Máriu a jej mamu

-   za uzdravujúci dotyk Božej lásky pre mamu a jej dcéry

-   za milosť spoločnej modlitby v rodinách

-   za silu a vytrvalosť v dobrom

-   za moju rodinu

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci NOVEMBER 2014

- vo Svite:

-   za duše v očistci, za ktoré sa nikto nemodlí

-   za obrátenie hriešnikov vo Svite

-   za starých a chorých, aby sa necítili opustení

-   aby viac mladých ľudí chodilo na sväté omše

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra s rodinou

-   za pravé priateľstvá

-   za nadriadených, aby boli vo svojom rozhodovaní vedení Duchom Svätým

-   za zomrelého Františka

-   Za Máriu a jej mamu

-   za posilnenie vo viere a uvedomenie si, že žiadna ťažká situácia nie je mimo Božieho dosahu

-   za dobré susedské vzťahy

-   za Miloslava s rodinou

-   za Božie milosrdenstvo pre Marienku

-   za požehnanie a uzdravenie našej sestry Helenky

-   za Róberta s rodinou

-   za zoslanie ducha nábožnosti a lásky pre našich farníkov

-   za Božie milosrdenstvo pre Rada a Zuzanu

-   za ružencové spoločenstvo a za nových členov

-   za požehnanie a Božiu ochranu rodiny Michala

-   za naplnenie kostola na prvé piatky a fatimské soboty

-   za moje deti, aj za krstné a birmovné deti

-   za uzdravenie susedských vzťahov pre rodiny, ktoré žijú v jednom dvore

-   za Františka s rodinoou

-   poďakovanie za doterajšiu ochranu a požehnanie a prosba o ďalšiu ochranu v živote Márie, aj pri operácii, ktorá ju čaká

-   za moju rodinu

-   za Božiu milosť pre Janu

-   za trpezlivosť, silu, pokoj v srdci, správne konanie a rozhodnutie

-   za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Jožku a jej rodinu

-   za požehnané a šťastné manželstvo Slavomíra a Anny

-    za novozvoleného primátora a poslancov

-    za našich kňazov Štefana, Vladimíra a Gustáva

 

- v Podskalke:

-   za milosť spoločnej modlitby v rodinách

-   za pokoj v rodine

-   za uzdravenie manželky

-   za Máriu a jej mamu

-   za Božiu pomoc a ochranu celej rodiny

-   za uzdravenie dcéry

-   za úbohých hriešnikov

-   za moju rodinu

-    za Božiu milosť a ochranu pre syna Jozefa

-    za + Ladislava a rodičov

-    za + z našej rodiny

-    za všetkých zosnulých – aj tých, na ktorých si nikto nespomína

-    za zdravie vnúčat

-    za obrátenie manžela

-    za dcéru Emíliu s rod.

-    za syna Ľubomíra s rod.

-    za chorú Vierku

-    za pokojnú starobu pre Annu

-    za Máriu s rod.

-    za Jozefa s rod.

-    za Emíliu

-    za uzdravujúci dotyk Božej lásky pre Katku, Lucku a Ich mamku

-    za obrátenie Jara a jeho rodiny

-    za Božie požehnanie pre Jozefa

-    za mier vo svete

-    za našu farnosť

-    za vzájomné porozumenie

-    za našich kňazov

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci OKTÓBER 2014

- vo Svite:

-   za kňazov našej farnosti, ktorí s veľkou ochotou a láskou slúžia svojim zvereným ovečkám

-   za Božie požehnanie mladomanželom synovi Borkovi a Gabike

-   za rodinu, aby ich trápenie a bolesť posilnili vo viere

-   za zdravie pre vnúčatá vo vleklých chorobách

-   za zlepšenie susedských vzťahov

-   za môjho manžela o milosť neposudzovať iných

-   prosba o príhovor Panny Márie Sedembolestnej za trpezlivosť, lásku a pokoru

-   za moju rodinu

-   za telesné i duševné zdravie pre Michala

-   za Máriu a jej mamu

-   poďakovanie za všetky dary a milosrdenstvo v našej rodine

-   za požehnanie a zdravie pre našich kňazov

-   za Božie požehnanie pre tých, ktorých dosť nemilujeme

-   za misionárov

-   za pokoj a Božie požehnanie vo všetkých rodinách

-   za Božie požehnanie pre Michala a Moniku pri stavbe nového domu

-   za všetkých rodičov, aby dostali Ducha pravdy a sily, aby obstáli v dnešnej dobe v kresťanskom presvedčení a svojim deťom boli dobrým vzorom kresťanstva

-   za mojich súrodencov, aby tí, ktorí sa odvrátili od Pána zasa našli cestu k Nemu

-   za Božie požehnania pre rodinu a jej rozhodnutia

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

-   poďakovanie za úspešnú operáciu a Božiu ochranu

-   za zmierenie otca a syna

-   za Božie požehnanie pre všetkých dobrodincov (tých, ktorí mi vyprosujú zdravie od Pána)

-   poďakovanie za získanie internátu pre moju dcéru

-   za mier a pokoj v krajinách zasiahnutých vojnou

-   za milosť vedieť odpúšťať a zabúdať príkoria

-   za požehnané a šťastné manželstvo Slavomíra a Anny

-   za + Michala

                      

 

* * * * *

 

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci SEPTEMBER 2014

- vo Svite:

- za dar múdrosti a poznania pre študentov, žiakov a pre učiteľov v novom školskom roku

- poďakovanie za rehoľ sestričky vo farnosti

- za zdravie a požehnanie pre deti a vnučku

- za šťastný pôrod a zdravé bábätko

- za Božie požehnanie pre celú rodinu

- za moju márnotratnú dcéru, ktorá sa dala na alkohol

- za Božie vedenie a privedenie k Pánovi všetkých členov rodín M, T, V, K

- za to, aby som sa naučila čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam

- za zdravie a Božie požehnanie pre manžela

- za pokoj, silu, múdrosť a lásku pre Róberta v jeho úlohe manžela a otca

- za obrátenie Marcela a jeho návrat k rodine

- za zdravie, Božiu pomoc v chorobe a Božie požehnanie pre Jožku a jej rodinu

- za Máriu a jej mamu

- za Božiu pomoc a ochranu Sedembolestnej Panny Márie pre dcéru v jej ťažkej chorobe

- za moju rodinu

- za ochranu a Božie požehnanie pre našich vnukov

- poďakovanie za starých rodičov

- za lásku, toleranciu a odpúšťanie medzi manželmi a v rodinách

- za rodinu, aby sme dokázali byť oporou vo svojom prežívaní viery a príkladom pre svojich blízkych

- za požehnanie pre syna a jeho rodinku, za zdravie pre celú rodinu

- za rodičov, aby si uvedomili, že dieťa nie je ich majetkom, ale je im "prepožičaný" dar od Boha

- za vyriešenie problémov s internátom pre moju študujúcu dcéru

- prosba o ochranu a sprevádzanie nebeskej matky Panny Márie a všetkých svätých v nebi

- za otca, aby s trpezlivosťou a láskou niesol svoj kríž a otvoril svoje srdce pre Krista

- za schopnosť odpustiť a nezaťažovať sa zbytočnosťami

- za Božiu pomoc a úľavu v utrpení pre Václava

- prosba o pomoc sv. archanjela Rafaela, aby správne viedol nás rodičov vo výchove a naše deti sprevádzal životom smerom k Pánovi

- za vyriešenie susedských vzťahov, aby sa z nich odstránila nenávisť, pýcha, závisť...

- za mier a pokoj vo svete a v ľudských srdciach

 

- v Podskalke:

-   za vnúčika Vilka

-   za Mareka, aby si našiel prácu

-   za Máriu a jej mamu

-   za požehnanie rodiny s deťmi

-   za našu farnosť

-   za našich kňazov

-   za moju rodinu

-   za obrátenie Andrejky a Petra

-   za nápravu vnučky

-    poďakovanie za opravu veže na kostole

-    za našich veriacich

-    za Božiu pomoc a poďakovanie pre rodinu a jej deti

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci AUGUST 2014

- vo Svite:

-   za nového pána kaplána - Božie požehnanie a hojnosť milostí pri ohlasovaní evanjelia v našej farnosti

-   za pokoj v rodine

-   za pomoc v modlitbe za zdravie syna Michala

-   za Božiu pomoc pri uzdravení duše i tela pre Katarínu, Luciu a Pavla

-   za Máriu a jej mamu

-   za nenarodené deti

-   za otca, aby s trpezlivosťou a láskou niesol svoj kríž a otvoril srdce Kristovi

-   za našich ústavných činiteľov

-   za moju rodinu

-   za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Ľudmily a Michala

-   za mier a pokoj na Ukrajine i celom svete

-   za susedské vzťahy, aby nevládla medzi nimi závisť, hnev, nenávisť...

-   za alkoholikov vo Svite

-   za rodinu, aby kríž posilnil našu vieru a vzťah s Bohom, nie podľa nás, ale podľa Božej vôle

-   za pokoj, lásku a radosť Ducha Svätého pre Miloslava s rodinou

-   za Božiu milosť pre Janu

-   aby Božie svetlo zažiarilo v srdci Františka

-   chvála za Božiu moc zmeniť to, čo ja nemôžem

-   poďakovanie sv. Jánovi Pavlovi II. za príhovor a pomoc pre Hanku

-   vďaka za milosrdenstvo

-   za naplnenie kostola na prvý piatok a Fatimskú sobotu

-   poďakovanie za Božiu pomoc pri operácii Petry a prosba o zdravie pre ňu

-   za budúce misie redemptoristov v Albánsku

-   poďakovanie za dar dieťaťa pre Rada a Zuzanu

-   za Božiu ochranu našej rodiny na dovolenke

-   za Božiu milosť pre biskupa Štefana

-   za Božie milosrdenstvo pre Františka s rodinou

-   za nového pána kaplána Gustáva a našich kňazov Štefana a Vladimíra

-   za kresťanov v Iraku

 

- v Podskalke:

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci JÚL 2014

- vo Svite:

-   za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru a vnúčatá

-   za Petra a jeho susedov, aby sa vylepšili susedské vzťahy

-   za zdravie a požehnanie pre deti Máriu a Michaelu a vnučku Zuzanku

-   za moju rodinu

-   za zdravie a ochranu mojej mamky Alice, syna Martina a dcéry Lucie

-   za ochranu dcéry Lucie aj počas výletu, na ktorý sa chystá a aby sa vrátila domov v poriadku a zdraví

-   za otca, aby s trpezlivosťou a láskou niesol svoj kríž a otvoril svoje srdce pre prijatie sviatostí

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a jeho rodinu

-   za zdravie a trpezlivosť v chorobe za vnuka

-   za Božie požehnanie a ochranu našej rodiny počas prázdnin a dovoleniek

-   za rodinu, aby sme boli oporou vo svojom prežívaní viery

-   za zdravie a požehnanie pre manžela Michala

-   za Máriu a jej mamu

-   za seba samú, aby som dovolila Ježišovi, aby mi ukázal svoje rany a aby som sa ich nebála dotknúť

-    pre posilu svojej viery

-    za jubilujúcich manželov Annu a Ondreja, ktorí ďakujú za 66 rokov krásneho manželstva a prosia o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

-    poďakovanie za zdravie a úspešnú operáciu mojej dcérky

-    za kňazov, ktorí začínajú svoju službu na nových pôsobiskách, aby zmenu zvládli s pomocou Božou aj ľudskou

                  

- v Podskalke:

-   za požehnanie rodiny Janky a ochranu na cestách

-   za milosť obrátenia syna a nájdenie zmyslu života

-   za Máriu a jej mamu

-   za vyslobodenie syna zo závislosti od alkoholu a drog

-   za zdravie dcéry v požehnanom stave a zdravie čakaného dieťatka

-   za obrátenie manžela

-   za moju rodinu

-   za uzdravenie a oslobodenie Vierky

-   za pokojnú starobu pre Annu

-    za pomoc Božiu pre Emíliu

-    za obrátenie dcér s ich rodinami

-    za Jozefa s rodinou

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci JÚN 2014

- vo Svite:

- za kňazov, aby rástli v láske, posilnení Láskou, ktorou sú milovaní

- za všetkých novomanželov, ktorí prijali sviatosť manželstva v tomto cirkevnom roku

- za Máriu a jej mamu

- za moje deti, aby zvládli skúšky v školách

- za otca, aby s trpezlivosťou a láskou niesol svoj kríž, a aby jeho srdce prijalo Krista

- za večné odpočinutie pre našich zosnulých rodičov

- za zdravie mojej dcérky

- za úspešné zmaturovanie a za prijatie na tú školu, na ktorej ma chceš mať Ty, Pane Bože

- za šírenie Božieho kráľovstva medzi ľuďmi na Slovensku

- za moju priateľku Jožku a stagnáciu jej choroby

- za rodinu, nech ju kríž posilňuje k pevnej a odovzdanej viere

- za moju rodinu

- za naše deti a vnúčatá, aby sme im vyprosili veľa Božích milostí, lásky, pokoj v srdci, oddanosť, živú vieru a ochranu Panny Márie so sv. Jozefom

- za moju babku a dedka, aby v Božej milosti a požehnaní naplno prežívali svoju starobu a oslavovali Boha horlivo so zapálením v srdci a aby ich Panna Mária vzala pod svoj ochranný plášť

 

- v Podskalke:

- za našich kňazov: Štefana, Patrika, Vladimíra

- za našu farnosť

- za Božiu pomoc pri oprave kostola

- za Božie požehnanie pre celú rodinu a vnúčatá

- za uzdravenie vnúčika Vilka

- za duchovného otca pri jubileu 50 rokov – ako duchovná kytica

 -za Máriu a jej mamu

 -za uzdravujúci dotyk Božej lásky pre Katku, Lucku a ich mamku

 -za oslobodenie od zbytočných nákupov

- za ochranu všetkých detí od počítačov

- za pokoj, zdravie, lásku a požehnanie celej našej rodiny

- za zdravie dcéry a Božiu pomoc pri hľadaní zamestnania

- za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá

- za zosnulých z rodiny

- za zdravie, Božie požehnanie a porozumenie v manželstve

- za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu

- za milosť obrátenia pre syna

- za vyslobodenie od závislosti syna

 -za zdravie rodiny dcéry Janky

- za rodinu Štefančákovú, synov, dcéru a vnúčatá

- za zdravie Anny a Andreja

- za zmierenie syna s otcom a ich navrátenie sa do domu nášho Otca

- za pomoc a božiu ochranu pre rodinu, detí a vnúčat

- za chorú Vierku

 

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci MÁJ 2014

- vo Svite:

-   za duchovného otca Štefana, nech ho Pán napĺňa milosťami, pokojom a Božou láskou

-   za Božie požehnanie pre rodinu

-   za Božiu pomoc na ceste do nebeského domova

-   za milosť viery pre nevestu

-   za ochranu pre Svätého Otca Františka

-   za sestru Katarínu, aby jej Pán vlial do srdca túžbu po Ňom samotnom

-   za Máriu a jej mamu

-   za zdravie pre moju mamku Alicu, aby mohla ešte zopár rokov ostať medzi nami v zdraví

-   za nášho brata Jána Augustína, aby ho Pán oslobodil spod moci zlého

-   za moju rodinu

-   za ochranu, zdravie a obrátenie môjho syna Martina, aj za zdravie a ochranu pre moju dcéru Luciu

-   a ochranu celej našej rodiny

-   za spolužiakov - úspešné ukončenie štúdia

-   za požehnanie pre rodinu Ladislava a Kamily, za pokoj a vzájomné porozumenie

-   za pomoc pre bezdomovca

-   za požehnanie a ochranu pre našich kňazov

-   za otca, aby s trpezlivosťou a láskou niesol svoj kríž, aby sa otvoril pre Krista

-   za radosť večného života a odpočívania pre Ivetu

-   za dar potomstva pre Andreu a Zuzanu

-   za duše v očistci

-   za zdravie a zvláštnu ochranu Panny Márie pre Petru

-   za matky našej farnosti

-   za chorých a starých ľudí

-   za vieru a Božiu pomoc pre Evu a Hanku s rodinou

-   za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Michala a jeho deti

-   za Božie milosrdenstvo pre všetkých zomierajúcich

-   za Božie požehnanie, zdravie a vytrvanie v povolaní pre Lenku a Mišku

-   za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra s rodinou

-   za dobré susedské vzťahy

-   za Božie požehnanie pre moju priateľku Jožku, aby sa dokázala zmieriť s diagnózou nevyliečiteľnej choroby

-   za rodinu, aby sme dokázali byť oporou vo svojom prežívaní viery

-   za Božie milosrdenstvo pre najslabšie články rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku

-   aby sa srdcia veriacich vo Svite naplnili pravou a živou vierou

-   za zdravie a Božie požehnanie pre Františka s rodinou

-   za dobré manželky pre bratov Mariána a Pavla

-   za Miloslava s rodinou

-   za uzdravenie srdca, duše a tela Alžbety s rodinou

-   za Jána - obnovenie rodiny, dar milosti, pravdy a lásky skrze Ducha Svätého

-   za naplnenie kostola na Prvé piatky a Fatimskú sobotu

-   za mládenca, aby si našiel prácu a spoznal lásku Ježiša Krista

-   za Božie milosrdenstvo pre Janu

-   aby Božie srdce zasvietilo v Jožkovom srdci

-   za únoscov a unesené deti v Nigérii

-   za dobrú manželku pre Františka, aj ducha pravdy a milosti

-   za milosť obrátenia pre Zuzanu a Rada

-   za zdravie pre dcéru Petru

-   za obrátenie hriešnikov vo Svite

-   za Rusko a Ukrajinu

-    za dary Ducha Svätého pre našich kňazov

-    za Jozefínu

-    za Ružencové spoločenstvo

-    za Slovensko

-    chvála za nekonečné Božie milosrdenstvo

-    vďaka Pánu Ježišovi za pomoc a ochranu pre ťažkej životnej skúške

-    poďakovanie za nový pohľad na život

-    poďakovanie Panne Márii za ochranu a že je stále s nami

-    poďakovanie za manžela modliaceho sa na kolenách pri putujúcej soche Sedembolestnej Panny Márie

 

- v Podskalke:

-   za našu farnosť

-   za našich kňazov

-   za uzdravenie vnúčika

-   za Mareka, aby si našiel prácu

-   za obrátenie Ľubomíra

-   za uzdravenie a Božiu pomoc pre Vierku

-   za Máriu a jej mamu

-   za Božiu pomoc pre Daniela a Martina

-   za zverenie pod ochranu Sedembolestnej pre Emíliu s rodinou

-    za uzdravenie a milosrdný dotyk Ježišovej lásky pre Žofiu

-    za Božie požehnanie a ochranu pre deti, vnúčatá a mamku

-    za Božie požehnanie a ochranu pre Emíliu

-    za Božiu pomoc a Jeho prítomnosť v rodine Ľubomíra

-    poďakovanie za zdravie, pokoj a pomoc pre Martina a Dianu

-    za Františka

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci APRÍL 2014

- vo Svite:

- za zmierenie otca so synom

- za Božie požehnanie rodiny Michala a Moniky pri stavbe nového domu

- za dary Ducha Svätého pri práci s ľuďmi

- za dar radosti aj pri starostiach pre Máriu

- za zdravie mojej dcérky

- za požehnanie pre rodinu syna, nevesty a vnúčat

- za Máriu a jej mamu

- za moju rodinu

- za pokoj a zdravie tela i duše pre celú rodinu

- za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu a Katarínu Štelbaskú

- za Božie požehnanie pre moje deti

- za priateľku Lenku - šťastlivý pôrod

- za dobrý priebeh operácie

- za spolužiakov - úspešné ukončenie štúdia

- za rodinu, aby sme všetko prijali na posilu svojej viery a cesty s Kristom

- za otca, aby svoj kríž niesol s trpezlivosťou a láskou, aby otvoril svoje srdce pre Krista

- za pomoc pre chorú dcéru, ťažkosti v rodine a obrátenie vnukov

- za Božiu pomoc pre mojich bratov - za ich prinavrátenie sa k viere

- za prvoprijímajúce deti

- za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefínu

- za dobré susedské vzťahy

- za akolytov a mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania

- za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Františka

- za našich biskupov Štefana a Andreja

- za duše v očistci

- za živú vieru mladých ľudí

- za rodinu Šeligovú

- za Teréziu s rodinou

- za moju priateľku Jožku, ktorá čaká na stanovenie diagnózy lekármi

- za prezidenta a premiéra Slovenskej republiky

- za slovenský národ, aby nestratil svoju identitu

- za zdravie a Božie požehnanie pre manžela

- za obrátenie hriešnikov

- aby sa viac ľudí zúčastňovalo svätej omše

- za kňazov našej farnosti

- za Svätého Otca Františka

- za milosť viery a Božie svetlo

- za požehnanie celej našej rodiny

- za bezdomovcov, alkoholikov a drogovo závislých vo Svite a ich rodiny

- za vieru v mojej rodine

- za Božie milosrdenstvo pre Janu

- za opustených ľudí, ktorých nikto nenavštevuje a nikto sa za nich nemodlí

- za Ukrajinu

- za Róberta, aby našiel ženu svojho života

- za nových členov ružencového spoločenstva

- za zamestnanie pre Františka

- za Mariána s rodinou

- za Božiu milosť pre Ľubomíra s rodinou

- za milosť obrátenia pre Rada a Zuzanu

 

- v Podskalke:

- za našu farnosť

- za našich kňazov Štefana, Patrika a Vladimíra

- za pokoj a porozumenie medzi katolíkmi

- za zdravie vnúčat

- za rodinu, vyprosenie Božej lásky a obrátenie sa k Pánu Bohu

- za Božie požehnanie a obrátenie vnuka

- za zdravie a Božie požehnanie  celej rodiny

- za uzdravujúci dotyk Božej lásky na orodovanie Sedembolestnej pre Katku, Lucku a ich mamku

- za uzdravujúci dotyk Božej lásky pre Jara s rodinou

- za Božie požehnanie a pomoc pre Annu

- za rodinu Jozefa, ktorú vkladáme do rúk Sedembolestnej

- za Máriu s rodinou, ktorá sa odovzdáva Pánovi

 

* * * * *

 

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci MAREC 2014

- vo Svite:

- za našich kňazov Štefana, Vladimíra, Patrika

- za silu a vytrvalosť byť príkladom vo viere osobe, ktorá to potrebuje

- za milosť obrátenia pre Rada a Zuzanu

- za mier a pokoj v srdciach všetkých na Ukrajine

- za nenarodené deti a lekárov, ktorí vykonávajú potraty

- za čas strávený na duchovných cvičeniach, aby boli prínosom do ďalších dní v mojom živote

- za Miloslava s rodinou

- za deti, za Božie svetlo a milosrdenstvo

- za môjho jubilujúceho manžela

- za zdravie pre Betku Labusovú

- za syna - za vyprosenie daru viery a potrebnú milosť

- za pokoj v srdci, trpezlivosť pri nesení kríža a otvorené srdce pre prijatie Krista

- za Branislava, aby našiel pravý zmysel života

- za moju rodinu

- za Božiu pomoc, požehnanie a zdravie pre synov, nevesty a vnúčatá

- za otvorenie srdca pre Krista

- za budúceho prezidenta

- za pravú vieru vo svojej rodine pre každého člena

- za Božie požehnanie a milosť pre Janu

- za Božiu pomoc pre jedno mladé dievča, aby sa ona i jej rodina vedeli vyrovnať s ťažkou diagnózou

- za uzdravenie na tele i na duši celej rodiny

- za správne pracovné rozhodnutie

- za susedov, za požehnanie a Božie svetlo

- za Božie požehnanie a ochranu pre moje deti

- za Máriu a jej mamu

- za Ukrajinu

- za milosť a pokoj, aby zlo a svet nedorážali do mňa

- za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefínu

- za naše deti a mládež a ich správnu výchovu

- za Božie požehnanie a milosť pre Františka s rodinou

- za požehnanú starobu a zdravie pre Jána a Máriu

- za šťastlivý pôrod mojej priateľky Lenky

- za naplnenie kostola

- za môjho otca, aby pokorne niesol kríž choroby

- za alkoholikov a ich rodiny

- za politikov, ktorí riadia našu krajinu

- za uzdravenie ducha a tela, silu milovať a odpúšťať a niesť každodenný kríž

 

- v Podskalke:

- za požehnanie rodiny

- za kňazov našej farnosti

- za uzdravenie Veroniky

- za deti, vnúčatá, o Božie požehnanie, pokoj a lásku pre nich na príhovor o Sedembolestnej

- za deti a vnúčatá – za ich návrat k Pánovi

- za deti a vnúčatá – za ich ochranu na príhovor Božej Matky

- za uzdravujúci dotyk Božej lásky pre Katku, Luciu a ich mamku

- za Božie požehnanie a pomoc pre rodinu Františka, Jozefa a Jána

- za obrátenie vnúčat

- za duchovnú posilu pre rodinu s deťmi

- za ochranu a Božiu lásku pre rodinu s deťmi

- za obrátenie hriešnika

- za Mareka, aby si našiel prácu

 

 

* * * * *

Úmysly farníkov na spoločnú modlitbu v mesiaci FEBRUÁR 2014

- vo Svite:

- za vyriešenie sporov, nedorozumení a nepokojov na Katolíckej univerzite

- za pravnukov, aby našli správnu cestu k Pánovi

- za dar viery Eve, Slávke, Janke a Petre s rodinami

- za trpezlivosť a pokoj pri nesení kríža

- za zdravie dcéry a obrátenie v jej rodine

- za pomoc v rodine syna a zdravie pre celú rodinu

- za otvorenie srdca pre Krista

- za Božie požehnanie a Božiu pomoc pre rodinu Angely, jej deti, vnúčatá, pravnučku

- za milosť obrátenie v mojej rodine

- za márnotratnú dcéru Janu, ktorá sa dala na alkohol

- za Máriu a jej mamu

- za pokojnú starobu a zdravie pre Annu a Jána

- za zdravie a veľa Božej milosti pre Petra, Katarínu a Žofiu

- za zdravie Jozefíny a Božiu pomoc pre jej rodinu

- za Božiu pomoc a požehnanie pre Katku, jej deti, vnúčatá a pravnúčatá

- za vnútorné obrátenie mojich detí

- za zdravie a veľa Božej milosti pre Miroslava a Zuzanu

- za milosť zdravia pre Andreu, Žanetu, Zuzku a Kamilu

- za posilnenie viery a postoja pred Bohom pre človeka, ktorému chceme byť oporou

- za zdravie mojej manželky Evičky Mirilovičovej, ktorá je po operácii v nemocnici v Košiciach

- za Katarínu Bulkovú, Moniku Wikarskú, Tomáša Javorského i všetkých neveriacich, pochybujúcich a zranených, aby ich Pán priviedol k sebe

 

- v Podskalke:

- za vyslyšanie prosby

- za zdravie detí a vnúčat

- za našu farnosť

- za našich kňazov

- za miništrantov

- za uzdravenie

- za jednotu kresťanov na Slovensku

- za Božie požehnanie pre kňazov celej Cirkvi