Zoznam sviatostí

Krst znamená: - po latinsky baptismus - podľa hlavného obradu, ktorým sa udeľuje. - po grécky baptizein, čo znamená „ponoriť“, „pohrúžiť“. („Ponorenie“ do vody symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenie s Kristom ako nové stvorenie“.) (KKC...
Birmovanie je: - sviatosť; - pokračovanie kresťanskej iniciácie; - pokrstených obohacuje darmi Ducha Svätého; - dokonalejšie pripútava k Cirkvi; - vtláča nezmazateľný znak a preto je neopakovateľná; - sviatosť kresťanskej dospelosti.   Ak sa niekedy hovorí o birmovaní ako o „sviatosti...
Názvy tejto sviatosti: Eucharistia, lebo je vzdávaním vďaky Bohu. Grécke slová eucharistein a eulogein pripomínajú židovské dobrorečenia, ktoré – najmä pri stolovaní – ohlasujú Božie diela: stvorenie, vykúpenie a posvätenie. (KKC 1328) Pánova večera, lebo ide o Večeru, ktorú Pán slávil v predvečer...
Názvy (KKC 1423 a 1424): - sviatosť obrátenia, lebo sviatostne uskutočňuje Ježišovu výzvu na obrátenie, proces návratu k Otcovi, od ktorého sa človek vzdialil hriechom. - sviatosť pokánia, lebo posväcuje osobný a ekleziálny proces obrátenia, ľútosti a zadosťučinenia kresťana hriešnika. - sviatosť...
Význam choroby: Človek Starého zákona prežíva chorobu pred Božou tvárou. Pred Bohom roní slzy nad svojou chorobou a od neho, Pána života a smrti, si úpenlivo vyprosuje uzdravenie. Choroba sa stáva cestou k obráteniu a Božím odpustením sa začína uzdravenie. Izrael nadobúda skúsenosť, že choroba je...
Etymológia: Matrimonium (mater = matka; munus = úloha): podčiarkuje dôležitosť ženy v manželstve, zvlášť pri narodení a výchove detí. Coniungum (con = spolu; iugare = zviazať): vyjadruje zväzok medzi mužom a ženou. Conubium (con = spolu; nubere = zahaliť, prikryť): ide o termín...